04 mar

Jakie są zależności między czasem pracy kierowców a wynagrodzeniem?

pracy kierowców a wynagrodzeniem

Zawód kierowcy, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań jako jeden z nielicznych ma specjalne uregulowania, dotyczące zarówno możliwych sposobów zatrudnienia, jak i naliczania wynagrodzenia za pracę. Kierowców obowiązują postanowienia kodeksu pracy, podobnie jak wszystkich innych zatrudnionych, jednak istnieje wiele rozwiązań specjalnych zapisanych w ustawie o czasie pracy kierowcy.

Ze względu na znaczną liczbę istniejących uregulowań i skomplikowanie systemu rozliczania czasu pracy kierowców oraz ich wynagradzania, a także konieczność uwzględnienia stawek minimalnych obowiązujących w innych krajach przy transporcie międzynarodowym, dużo przedsiębiorstw transportowych decyduje się na zlecanie tych zadań wyspecjalizowanym firmom. Przyjrzyjmy się, na jakich zasadach mogą być zatrudniani kierowcy i w jaki sposób może być wyliczane ich wynagrodzenie.

Zasady określające czas pracy kierowców

Czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie zadania związane z wykonywaniem przewozów, a także okres, w którym jest on gotowy do świadczenia pracy. Oznacza to, że do czasu pracy wlicza się poza samą jazdą również udział w załadunku i rozładunku pojazdu, także wówczas, gdy kierowca jedynie go nadzoruje. Jako czas pracy traktuje się również wykonywanie formalności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem przewozu, chodzi tu m.in. o wypełnianie dokumentów papierowych i elektronicznych, rozliczanie wyjazdów czy zdawanie dokumentów. W ramach czasu pracy realizowane są też wszelkie czynności obsługowe, np. uzupełnianie paliwa, usuwanie awarii czy pozbywanie się brył lodu z dachu naczepy. Czas pracy kierowcy obejmuje również wszelkie przestoje, które nie są spowodowane działaniem samego kierowcy. Będą to np. wszystkie okoliczności wynikające z warunków ruchu drogowego, zjawisk atmosferycznych, ale też czas potrzebny na prace wykonywane przez serwis czy kontrola Policji lub ITD.

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest oparte o inne reguły niż pozostałych pracowników. Maksymalny okres rozliczeniowy czasu pracy kierowców wynosi 4 miesiące, a nie jak w przypadku ogółu pracujących 12 miesięcy. Średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin, przy czym możliwe jest jego wydłużenie do co najwyżej 60 godzin. Do maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy wlicza się również godziny nadliczbowe.

Obowiązkowe odpoczynki

Cechą charakterystyczną systemu pracy kierowców jest również obowiązek prowadzenia przerw, w których czasie kierowcy nie wolno wykonywać innych czynności związanych z wykonywaniem zadań wchodzących w skład jego obowiązków.

Po pracy przez 6 godzin kierowca jest zobowiązany do odpoczynku. Jeśli kierowca łącznie będzie pracował przez czas krótszy niż 9 godzin, przerwa to 30 minut, a przy czasie przekraczającym 9 godzin – 45 minut. Odpoczynki mogą być również wykorzystywane w odcinkach 15 minutowych.

Systemy pracy

Czas pracy kierowcy jest rozliczany nie tylko w systemie godzinowym, ale również dobowym i tygodniowym. Kierowca podczas każdej doby musi odpoczywać nieprzerwanie przez 11 godzin. W ciągu tygodnia kierowca musi mieć także odpoczynek, który trwa nieprzerwanie przez 35 godzin.

Czas pracy kierowcy musi być rozliczany w jednym z systemów ujętych w ustawie o czasie pracy kierowcy. Możliwe rozwiązania to system podstawowy, równoważny, przerywany, zadaniowy albo przerywany-równoważny.

W systemie podstawowym czas pracy to 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, rozliczane w okresie 4-miesięcznym. W systemie równoważnym istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę, odpowiednio zmniejszając czas pracy w inne dni. W tym przypadku okres rozliczeniowy to 1 miesiąc, choć możliwe są też pewne odstępstwa. System przerywany to podział dobowego czasu pracy na dwie części z maksymalną przerwą 5 lub 6 godzin. System zadaniowy pozostawia dowolność w doborze czasu wykonania pracy przy zachowaniu obowiązkowych przerw. Kierowca musi jednak mieć opracowany przydział zadań, a ich charakter musi pozwalać na realizację przy założeniu pracy przez przeciętnie 8 godzin dziennie w 5 dni, czyli 40 godzin tygodniowo. System przerywany-równoważny to połączenie obu tych modeli.

Możliwe zasady wynagradzania kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców, która jest w tym przypadku implementacją unijnego Rozporządzenia 561/2006/WE jasno stwierdza, że wynagrodzenie kierowcy nie może być uzależnione od przejechanej liczby kilometrów ani od tonażu czy ilości przewiezionych ładunków. Wynagrodzenie kierowcy musi więc być oparte o czas pracy oraz dodatkowe godziny nadliczbowe, uwzględniając również pracę w porze nocnej oraz pełnione dyżury.

Wszystkie informacje, które są potrzebne do określenia czasu pracy kierowcy, mogą być uzyskane z danych pobranych z tachografu oraz danych zapisanych na karcie kierowcy i na wykresówkach.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.