15 maj

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca zawodowy?

zawodowy kierowca

Jazda olbrzymią ciężarówką po malowniczo położonej drodze w stronę zachodzącego słońca – choć taka scenka wprost z dziecięcych marzeń w rzeczywistości zdarza się raczej rzadko, to praca kierowcy zawodowego jest bardzo ciekawa i pełna zaskakujących zdarzeń. Kierowca cieszy się zwykle dość dużą samodzielnością, choć jednocześnie spoczywa na nim duża odpowiedzialność – zarówno za przewożonych pasażerów w przypadku autokarów i autobusów, jak i często bardzo wartościowy ładunek przy autach ciężarowych. Pociąga to za sobą spore wymagania, jeśli chodzi o posiadane umiejętności i predyspozycje.

Ważna jest sumienność, zdolność przewidywania i koncentracji, a także radzenia sobie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Kierowca zawodowy musi też być odporny na stres i potrafić szybko podejmować decyzje. Warunkiem prowadzenia ciężarówki jest ukończenie odpowiednich szkoleń kierowców zawodowych oraz posiadanie wymaganych uprawnień. Zobaczmy, jakie kursy powinien ukończyć kandydat na kierowcę zawodowego oraz jakie zaświadczenia i dokumenty będą mu potrzebne.

Podstawowy dokument kierowcy zawodowego – prawo jazdy

W zawodzie kierowcy liczą się bardzo konkretne umiejętności, pozwalające na sprawne prowadzenie pojazdu. Ze względu na poważne konsekwencje, jakie niesie za sobą każdy wypadek, zarówno z powodu zagrożenia zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak i potencjalne straty materialne przy uszkodzeniu pojazdu lub zniszczeniu ładunku, kierowca musi być w stanie zapanować nad samochodem w każdych warunkach drogowych. Powinien także znakomicie znać obowiązujące przepisy ruchu drogowego i zdawać sobie sprawę z możliwych następstw ich nieprzestrzegania.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów jest oczywiście prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Osoba zatrudniona jako kierowca zawodowy będzie więc musiała mieć prawo jazdy kategorii C, jeśli będzie prowadziła ciężarówkę lub C+E, w przypadku, gdy będzie kierować autem ciężarowym z przyczepą. Do jazdy autobusami potrzebne będzie prawo jazdy kategorii D albo D+E, jeśli autobus ma ciągnąć przyczepę.

Prawo jazdy kategorii C lub C+E można uzyskać po odbyciu kursu prowadzonego przez szkołę nauki jazdy oraz zdaniu egzaminu. Dokumentu mogą otrzymać osoby, które mają skończone 21 lat, a także 18-letnie, jeśli mają ukończoną tzw. kwalifikację wstępną. W każdym przypadku wymogiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kurs na kategorię C to zgodnie z przepisami 20 godzin wykładów oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Kategoria C+E to 20 godzin teorii i 25 godzin jazd.

Samo prawo jazdy to jednak za mało. Kierowca zawodowy musi przejść pomyślnie badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia auta od lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców oraz wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa. Konieczne jest również zaliczenie obowiązkowego badania psychologicznego, tzw. psychotechniki. Jest ono wykonywane przez psychologa wpisanego do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i ma na celu potwierdzenie pełnej sprawności. W ramach wykonywanych testów sprawdzane są m.in. cechy osobowościowe (np. odporność na stres, równowaga emocjonalna, skłonność do podejmowania ryzyka), czas reakcji na różnego rodzaju bodźce czy zdolność do wyciągania wniosków i logicznego myślenia.

Uprawnienia zawodowe – kwalifikacja wstępna

Kierowca zawodowy musi także ukończyć kurs umożliwiający zdobycie kwalifikacji wstępnej. Jeśli od daty ukończenia takiego kursu minęło więcej niż 5 lat, kierowca musi się zgłosić na szkolenie okresowe. Kurs na kwalifikację wstępną może być prowadzony w dwóch trybach. Dla osób mających 18 lat, lecz nie ukończyły 21 lat, będzie to tzw. kwalifikacja pełna. W takim przypadku zajęcia trwają 280 godzin, w tym 195 godzin wykładów, 65 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin jazdy oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych.

Kandydaci na kierowców zawodowych, którzy ukończyli 21 lat, są zobowiązani do odbycia tzw. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. W takiej sytuacji kurs to jedynie 140 godzin, w tym wykłady trwają 97 godzin, zajęcia teoretyczne 33 godziny, jazdy 8 godzin, a jazdy w warunkach specjalnych 2 godziny.

Dla osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne dla jednej kategorii pojazdów istnieje możliwość rozszerzenia uprawnień na inną dzięki tzw. kwalifikacji uzupełniającej o znacznie zredukowanej ilości godzin.

Uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego wymaga pomyślnego zdania testu. Po ogłoszeniu pozytywnego przebiegu egzaminu kierowca występuje do Starosty lub Prezydenta miasta na prawach powiatu o wykonanie odpowiedniej adnotacji w prawie jazdy. Podobna procedura obowiązuje po odbyciu obowiązkowego szkolenia okresowego.

Kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie okresowe, jeśli od czasu wydania świadectwa kwalifikacyjnego albo poprzedniego szkolenia okresowego upłynęło 5 lat. Szkolenie tego rodzaju obejmuje 35 godzin i jest realizowane przez 5 dni w wymiarze 7 godzin.

Dodatkowe uprawnienia kierowcy

W pracy kierowcy bardzo często pożądane są również dodatkowe uprawnienia. Do najbardziej przydatnych należą uprawnienia ADR, które pozwalają na przewożenie ładunków niebezpiecznych. Ładunki tego typu są oznaczane specjalnymi pomarańczowymi tablicami umieszczanymi na pojeździe, a także rozmaitymi znakami dodatkowymi. Ze względu na właściwości ładunku – m.in. substancji łatwopalnych, grożących wybuchem czy żrących –  kierowca powinien wiedzieć, jak należy reagować w sytuacji zagrożenia, jak postępować w razie rozszczelnienia się opakowań czy wypadku drogowego.

Szkolenie ADR jest prowadzone w ramach 24-godzinnego kursu podstawowego. Uprawnienia do przewozu ADR cysternami oznacza dodatkowe szkolenie specjalistyczne w wymiarze 16 godzin, a przewóz substancji z grupy 1 oraz 7, czyli materiałów wybuchowych i promieniotwórczych to po dodatkowych 8 godzin.

Szkolenie ADR jest ważne przez 5 lat, a po tym okresie kierowca musi odbyć kurs doskonalący. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaświadczenie wydawane przez organizatora, który jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Innym rodzajem uprawnień przydatnych kierowcy zawodowemu jest odbycie kursu umożliwiającego obsługę HDS, czyli Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego. Urządzenia tego typu są często montowane na pojazdach ciężarowych przewożących cięższe materiały, np. budowlane czy przemysłowe. Choć uprawnienia nie są niezbędne do samego prowadzenia pojazdu, w praktyce od kierowcy najczęściej oczekuje się jego obsługi.

Kurs na operatora tego rodzaju żurawia obejmuje 40 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem przed komisją, w której skład wchodzi inspektor UDT (Urzędu Nadzoru Technicznego). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Uprawnienia do obsługi HDS, tzw. kategoria II Ż są ważne przez 10 lat i po tym okresie wymagają odnowienia.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.