03 mar

Pojęcie czasu rzeczywistego w kontekście pracy kierowców

kierowca

Praca kierowcy jest monotonna, jednak wymaga stałego skupienia. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy zawodowy kierowca musi ściśle przestrzegać czasu podczas wykonywania swoich obowiązków, ponieważ w przeciwnym wypadku on sam i jego pracodawca mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami.  

Ustawa o czasie pracy kierowców

Normy dotyczące pracy kierowców zostały wprowadzone po to, aby nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia kierowców. To pracodawca powinien prowadzić ewidencję przepracowanych godzin swoich pracowników. Czas pracy na podstawie umowy o pracę jest kontrolowany przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast kierowcy samozatrudnieni podlegają Inspekcji Transportu Drogowego. Przepisy dotyczące dyspozycyjności kierowców określono w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Można w niej przeczytać, że do czasu pracy zalicza się nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również:

  • załadunek i rozładunek,
  • nadzór i pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
  • czynności spedycyjne,
  • codzienna obsługa pojazdów i przyczep,
  • formalności administracyjne,
  • czyszczenie pojazdu,
  • pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy,
  • inne obowiązki związane z przeprowadzaniem zadań służbowych.

Kierowcy powinni pracować maksymalnie do 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin w przeciągu 5 dni, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W przypadku osób pracujących w systemie równoważnym na podstawie rozkładów czas pracy może być wydłużony do 12 godzin na dobę, jednak wiąże się to z czasem skróconym w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Inne regulacje prawne

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy pojazdami powyżej 9 miejsc i przekraczającymi 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej podlegają również rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zmieniającego rozporządzenia Rady (EGW) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85. Obowiązuje ono w sytuacji, gdy przewóz odbywa się na terytorium Wspólnoty lub między wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim obszarze gospodarczym. Ponadto w takich przypadkach prawomocna jest  również AETR, czyli umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Pomoc firm outsourcingowych

Wymagania dotyczące pracy kierowców nakazują rejestrowanie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku za pomocą zamontowanego w samochodzie tachografu. Obowiązek jego używania regulują przepisy rozporządzenia (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz późniejsze rozporządzenia zmieniające. Przeprowadzanie pomiaru rzeczywistego czasu pracy kierowców wymaga szczegółowej kontroli kart pracy i danych zebranych z tachografów. Ze względu na mnogość przepisów dotyczących analizy czasu pracy kierowców wielu przewoźników korzysta z usług firm outsourcingowych, które oferują ewidencjonowanie oraz gromadzenie i przetwarzanie danych pracowników. Zewnętrzny podmiot zajmuje się precyzyjnym wyliczaniem rzeczywistego czasu pracy kierowców, popełnianymi przez nich naruszeniami, a także ustalaniem czasu pracy na przyszłość z uwzględnieniem przerw, godzin nocnych, nadgodzin, świąt i niedziel.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.