31 maj

Nowe uprawnienia ITD i GITD

Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego jak i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odzyskają uprawnienia do karania kierowców.

Najważniejsza zmiana, jaka jest planowana, to rozszerzenie katalogu wykroczeń o artykuł 86 Kodeksu wykroczeń mówiący o powodowaniu zagrożeń w ruchu drogowym, co zagrożone jest karą grzywny. Bardzo istotną kwestią jest rejestrowanie oraz ujawnianie przypadków wjazdów na przejazd kolejowy, mimo tego, że sygnały świetlne tego zabraniają. W tym przypadku kara grzywny może wynieść nawet 2 tys. zł. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że nie ma przeszkód żeby inspektor nałożył mandat karny na kierującego pojazdem, który, aby uniknąć kontroli nie zatrzymał pojazdu, pomimo iż wydawane sygnały nakazywały jego zatrzymanie.

Wydawać by się mogło, że są to sytuacje należące do rzadkości, jednakże kierowcy nazbyt często niestosują się do sygnałów ostrzegawczych czy opuszczonych szlabanów, w związku z czym GITD planuje montaż pięciu urządzeń mających za zadanie monitorować niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przy przejazdach kolejowych. Projekt ma zostać zrealizowano końca 2023 roku. Ponadto w ramach projektu został przewidziany zakup 11 samochodów wyposażonych w urządzenia służące do rejestracji wykroczeń w ruch drogowym.

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego uprawnień pracowników GITD jest gotowy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku.

27 maj

Zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców

Przypominamy, że 29.05.2022 roku wchodzi w życie nowelizacja art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 z 16.04.2004), która mówi o prowadzeniu elektronicznej lub papierowej ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy oraz czasu przechowywania jej przez 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Nowa ewidencja czasu pracy kierowcy musi zawierać:

– Ilość przepracowanych godzin uwzględniając rozpoczęcie oraz zakończenie pracy

– Ilość przepracowanych godzin w porze nocnej

– Liczba godzin nadliczbowych

– Ilość dni wolnych od pracy wraz z powodem ich udzielenia

– Liczba godzin dyżuru uwzględniając jego początek i koniec z informacją czy dyżur odbywał się w domu

– Rodzaj i czas zwolnień od pracy

– Rodzaj i czas innych uzasadnionych nieobecności w pracy

– Czas nieuzasadnionych nieobecności w pracy uwzględniając:

* Zapisy z wykresówek

* Wydruki danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy

* Pliki pobrane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy

* Inne dokumenty potwierdzające czas pracy i jej typ

* Rejestry, opracowane na podstawie zapisów z wykresówek oraz danych i plików z karty kierowcy i tachografu

Ewidencji czasu pracy nie stosuje się dla kierowców objętych zadaniowym czasem pracy i otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną. W tym przypadku należy pamiętać, że pracodawca musi prowadzić  indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika z podziałem na czas oraz typ.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

23 maj

Projekt pierwszej od dziewięciu lat podwyżki diety w trakcie delegacji krajowej

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia, który został opublikowany 18.05.2022 roku, przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczasowa stawka diety – 30 zł – za dobę podróży służbowej w kraju ma wzrosnąć o 26%, a więc o 8 zł, z czego 20% czyli 7,60 zł to ryczałt na pokrycie kosztów związanych z dojazdem środkami komunikacji miejscowej, a pozostała kwota ma być wykorzystana na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian w wypłacanym ryczałcie za nocleg, który obecnie wynosi 45 zł, a po zmianach miałby wynosić 57 zł. Jednakże wzrost kosztów noclegu ma być potwierdzony rachunkiem, który za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki, a więc obecnie jest to 600 zł, a po zmianach 760 zł.

Autorzy projektu, aby obliczyć wysokość diety wzięli pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych a latach 2013-2021 oraz prognozowana inflację na rok 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

20 maj

Ważność dokumentów w trakcie trwania epidemii COVID-19

Przypominamy, że zgodnie z Art. 15zzzw ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ważność uprawnień do kierowania pojazdami została wydłużona.

Przedłużona ważność obejmuje dokumenty takie jak:

 • Prawo jazdy, w tym także prawo jazdy zagraniczne
 • Świadectwo kierowcy
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Wpis w prawie jazdy kodu 95, który potwierdza uzyskanie wstępnej kwalifikacji, wstępnej kwalifikacji przyspieszonej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej bądź ukończenia szkolenia okresowego

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono ułatwienia dotyczące badań okresowych dla zawodowych kierowców, mianowicie kierowcy, którzy wykonują przewozy drogowe nie musza przechodzić ani dostarczyć badań lekarskich oraz psychologicznych, jednakże po odwołaniu stanu epidemii kierowcy są zobowiązani do wykonania zaległych badań w terminie nie przekraczającym 60 dni licząc od dnia odwołania stanu epidemii.

W Polsce zniesienie stanu epidemii nastąpiło 16 maja 2022 roku, a więc ostateczny termin upływa 7 lipca 2022 roku.

17 maj

Koniec okresu przejściowego w Danii

Przypominamy, że 2 lutego zaczęły obowiązywać przepisy, które dotyczą delegowania pracowników transportu drogowego, które reguluje Pakiet Mobilności. Duńczycy wprowadzili wówczas tak zwany okres przejściowy, podczas którego służby kontrolujące transport nie egzekwowały przestrzegania nowych przepisów, który dobiegł końca i od dnia 1 maja 2022 roku Duński Urząd Transportu rozpoczął egzekwowanie  nowych zasad delegowania w transporcie.

Pod koniec stycznia Duński Urząd Transportowy przekazał informację, że kontrole dotyczące przestrzegania nowych przepisów mówiących o delegowaniu kierowców do 30 kwietnia 2022 roku, będą mieć tzw. Charakter „orientacyjny”, co oznacza, że do końca kwietnia na kierowców nie nakładano żadnych kar, które wynikałyby z nowych przepisów.

Od 1 maja za niedopełnienie formalności związanych z rejestracja delegowania w systemie IMI, mających związek z wypłatą adekwatnego wynagrodzenia bądź nieposiadaniem odpowiedniej dokumentacji, grozi kara grzywny.

Duński Urząd Transportu jednocześnie przypomina, że kierowcy, który odbywa delegację na terenie Danii przysługuje minimalna duńska stawka godzinowa podczas wykonywania kabotażu bądź części drogowej transportu kombinowanego. Kierowca zobowiązany jest, aby w trakcie kontroli drogowej przedstawić deklarację delegowania oraz dodatkową dokumentację. Czas załadunku oraz rozładunku, a także odpoczynku wraz z innymi dostępnymi pracami, którymi nie jest jazda z towarem w ramach kabotażu bądź drogowej części transportu kombinowanego, nie zalicza się do czasu pracy objętego wynagrodzeniem minimalnym.

13 maj

Dobra reputacja – klasyfikacja naruszeń

Informujemy, że 23 maja 2022 roku, wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze, które mają na celu dostosowanie europejskich regulacji dotyczących dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności.

Dotychczas powodem, aby wszcząć badania dobrej reputacji były przede wszystkim manipulacja tachografem, brak badań technicznych czy  znaczące przeciążenia samochodów. Jednak w ostatnim czasie katalog naruszeń został znacząco poszerzony.

Naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie, określające ich wagę, dzieląc na: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz najpoważniejsze naruszenia (NN). Jednakże poważne naruszenia oraz bardzo poważne naruszenia mogą zostać uznane za poważniejsze jeśli zostaną popełnione kilkukrotnie, tzn. trzykrotnie popełnione poważne naruszenie w ciągu roku na jednym pojeździe daje jedno bardzo poważne wykroczenie, trzykrotne bardzo poważne naruszenie prowadzi do wszczęcia oceny dobrej reputacji. W przypadku, gdy dojdzie do najpoważniejszych naruszeń, postępowanie wszczyna się natychmiast. W tym przypadku wystarczy jedno przewinienie, aby utracić dobrą reputację.

Poważne naruszenia, o które poszerzono katalog naruszeń po wejściu w życie Pakietu Mobilności:

 • Brak symboli państw, których granice przekroczył kierowca w trakcie dziennego czasu pracy
 • Koszty zakwaterowania poza pojazdem, nie są pokrywane przez pracodawcę
 • Brak symboli państw, w których kierowca rozpoczął bądź zakończył dzienny czas pracy
 • Niestosowanie bądź nieprawidłowe stosowanie oznaczeń pociągu czy promu
 • Brak kompletu informacji dotyczących zgłoszenia delegowania
 •  Brak zgłoszenia IMI

Bardzo poważne naruszenia to:

 • Brak wystarczającego czasu odpoczynku za kolejne dwa skrócone tygodniowe okresy wypoczynku
 • Regularny bądź dowolny tygodniowy okres odpoczynku, który trwa ponad 45 godzin, który kierowca wykorzystuje w pojeździe
 • Brak organizacji pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do miejsca zamieszkania bądź centrum operacyjnego pracodawcy
 • Przewozy kabotażowe, które wykonywane są niezgodnie z przepisami ustawodawczymi, administracyjnymi i wykonawczymi, jakie obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim
 • Naruszenie 4-dniowego cooling-off
 • Nieprzedstawienie podczas kontroli drogowej listów CMR, które dotyczą przewozu międzynarodowego a także czynności kabotażowych, kiedy samochód znajdował się na terenie państwa przyjmującego w okresie 4 dni przed przewozem międzynarodowym
 • Złamanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
 • Niezgłoszone delegowanie
 • Nieudostępnienie kierowcy zgłoszenia delegowania bądź kierowca nie jest w stanie przedstawić zgłoszenia
 • Nieudostępnienie dokumentów za pośrednictwem IMI

Najpoważniejszymi naruszeniami są:

 • Dzienny czas prowadzenia samochodu, który wynosi 9 godzin przekroczony o 50% więcej tj. od 13 godzin i 30 minut wzwyż
 • Dzienny czas pracy prowadzenia samochodu, który wynosi 10 godzin przekroczony o 50 % więcej tj. od 15 godzin wzwyż
 • Tygodniowy czas pracy przekroczony o 25% albo więcej, tj. 70 godzin tygodniowo wzwyż
 • Maksymalny całkowity czas prowadzenia samochodu w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach przekroczony o 25% albo więcej, tj. od 112 godzin 30 minut wzwyż
 • Instalowanie oraz korzystanie z niehomologowanego tachografu
 • Posługiwanie się przez kierowcę nie swoja kartą bądź taką, która była wydana w oparciu o sfałszowane dokumenty oraz fałszywe oświadczenia, posiadanie przez kierowcę dwóch lub więcej kart kierowcy
 • Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może sfałszować dane z tachografu bądź jego posiadanie
 • Fałszowanie, likwidowanie, niszczenia bądź ukrywanie danych, które są rejestrowane na wykresówkach bądź wczytywanych z karty kierowcy lub tachografu
 • Przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej
 • Przewóz osób bez ważnej licencji wspólnotowej

Sposób w jaki ustala się ryzyko przedsiębiorstwa, który klasyfikuje przewoźników do adekwatnych przedziałów ryzyka, również zostanie zmieniony. Aby ocenić ogólny stopień ryzyka danego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wszystkie kontrole, które zostały przeprowadzone, w równym stopniu drogowe oraz te wykonane w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem kontroli, podczas których nie wykryto żadnych naruszeń. Czas, uwzględniający naruszenia wynosi dwa lata.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.