13 maj

Dobra reputacja – klasyfikacja naruszeń

Informujemy, że 23 maja 2022 roku, wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze, które mają na celu dostosowanie europejskich regulacji dotyczących dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności.

Dotychczas powodem, aby wszcząć badania dobrej reputacji były przede wszystkim manipulacja tachografem, brak badań technicznych czy  znaczące przeciążenia samochodów. Jednak w ostatnim czasie katalog naruszeń został znacząco poszerzony.

Naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie, określające ich wagę, dzieląc na: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz najpoważniejsze naruszenia (NN). Jednakże poważne naruszenia oraz bardzo poważne naruszenia mogą zostać uznane za poważniejsze jeśli zostaną popełnione kilkukrotnie, tzn. trzykrotnie popełnione poważne naruszenie w ciągu roku na jednym pojeździe daje jedno bardzo poważne wykroczenie, trzykrotne bardzo poważne naruszenie prowadzi do wszczęcia oceny dobrej reputacji. W przypadku, gdy dojdzie do najpoważniejszych naruszeń, postępowanie wszczyna się natychmiast. W tym przypadku wystarczy jedno przewinienie, aby utracić dobrą reputację.

Poważne naruszenia, o które poszerzono katalog naruszeń po wejściu w życie Pakietu Mobilności:

 • Brak symboli państw, których granice przekroczył kierowca w trakcie dziennego czasu pracy
 • Koszty zakwaterowania poza pojazdem, nie są pokrywane przez pracodawcę
 • Brak symboli państw, w których kierowca rozpoczął bądź zakończył dzienny czas pracy
 • Niestosowanie bądź nieprawidłowe stosowanie oznaczeń pociągu czy promu
 • Brak kompletu informacji dotyczących zgłoszenia delegowania
 •  Brak zgłoszenia IMI

Bardzo poważne naruszenia to:

 • Brak wystarczającego czasu odpoczynku za kolejne dwa skrócone tygodniowe okresy wypoczynku
 • Regularny bądź dowolny tygodniowy okres odpoczynku, który trwa ponad 45 godzin, który kierowca wykorzystuje w pojeździe
 • Brak organizacji pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do miejsca zamieszkania bądź centrum operacyjnego pracodawcy
 • Przewozy kabotażowe, które wykonywane są niezgodnie z przepisami ustawodawczymi, administracyjnymi i wykonawczymi, jakie obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim
 • Naruszenie 4-dniowego cooling-off
 • Nieprzedstawienie podczas kontroli drogowej listów CMR, które dotyczą przewozu międzynarodowego a także czynności kabotażowych, kiedy samochód znajdował się na terenie państwa przyjmującego w okresie 4 dni przed przewozem międzynarodowym
 • Złamanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
 • Niezgłoszone delegowanie
 • Nieudostępnienie kierowcy zgłoszenia delegowania bądź kierowca nie jest w stanie przedstawić zgłoszenia
 • Nieudostępnienie dokumentów za pośrednictwem IMI

Najpoważniejszymi naruszeniami są:

 • Dzienny czas prowadzenia samochodu, który wynosi 9 godzin przekroczony o 50% więcej tj. od 13 godzin i 30 minut wzwyż
 • Dzienny czas pracy prowadzenia samochodu, który wynosi 10 godzin przekroczony o 50 % więcej tj. od 15 godzin wzwyż
 • Tygodniowy czas pracy przekroczony o 25% albo więcej, tj. 70 godzin tygodniowo wzwyż
 • Maksymalny całkowity czas prowadzenia samochodu w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach przekroczony o 25% albo więcej, tj. od 112 godzin 30 minut wzwyż
 • Instalowanie oraz korzystanie z niehomologowanego tachografu
 • Posługiwanie się przez kierowcę nie swoja kartą bądź taką, która była wydana w oparciu o sfałszowane dokumenty oraz fałszywe oświadczenia, posiadanie przez kierowcę dwóch lub więcej kart kierowcy
 • Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może sfałszować dane z tachografu bądź jego posiadanie
 • Fałszowanie, likwidowanie, niszczenia bądź ukrywanie danych, które są rejestrowane na wykresówkach bądź wczytywanych z karty kierowcy lub tachografu
 • Przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej
 • Przewóz osób bez ważnej licencji wspólnotowej

Sposób w jaki ustala się ryzyko przedsiębiorstwa, który klasyfikuje przewoźników do adekwatnych przedziałów ryzyka, również zostanie zmieniony. Aby ocenić ogólny stopień ryzyka danego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wszystkie kontrole, które zostały przeprowadzone, w równym stopniu drogowe oraz te wykonane w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem kontroli, podczas których nie wykryto żadnych naruszeń. Czas, uwzględniający naruszenia wynosi dwa lata.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.