24 cze

Karta Kwalifikacji Kierowcy

W oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury, kierowcy zawodowi są zobowiązani do wyrobienia nowego dokumentu, jakim jest Karta Kwalifikacji Kierowcy, który obowiązuje od 6 kwietnia bieżącego roku. Dokument ten jest jednak obowiązkowy wyłącznie dla kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy z wpisanym kodem 95, które jest respektowane w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zostało opublikowane 5.04.2022roku, na podstawie Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 05.01.2011 roku, jednak nie wprowadza on nic nowego dla kierowców, którzy w prawie jazdy posiadają wpis kodu 95, który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, tj. niezbędne kursy oraz badania. Bez tego wpisu konieczny jest nowy dokument, jakim jest karta kwalifikacji kierowcy, która wydawana jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Kwarta kwalifikacji kierowcy jest to dokument, który potwierdza, że kierowca spełnia wymagania niezbędne do tego, aby wykonywał swój zawód w zakresie kategorii C, C+E lub D, w przypadku, gdy umieszczenie takiej informacji w krajowym prawie jazdy nie jest możliwe.

Aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy, do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
  2. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  3. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  4. Stosowne oświadczenia dotyczące ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego
  5. Kolorową fotografię, wykonaną na wprost na jasnym tle o wymiarach 35×45 mm
  6. Kopię prawa jazdy posiadanego przez kierowcę
  7. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 150 zł oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej za wydanie kwarty kwalifikacji kierowcy
  8. Wzór podpisu na wniosku

Ponadto może się okazać, iż konieczne będzie, aby przedstawić poprzednio uzyskane świadectwo kwalifikacji zawodowej bądź poprzednią kartę kwalifikacji kierowcy, która wydana była przez państwo członkowskie UE, Szwajcarię, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bądź stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek może być złożony również w formie elektronicznej.

20 cze

Francja nadal wymaga delegatów

W lutym bieżącego roku wraz z wejściem w życie Pakietu Mobilności weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w międzynarodowym transporcie towarów. Pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych, francuskie służby w dalszym ciągu prowadzą kontrole według starych zasad, w związku z czym nakładają na przewoźników kary grzywny za brak przedstawiciela prawnego na terenie Francji.

Rozporządzenie, które weszło w życie 2 lutego 2022 roku, reguluje kwestie dotyczące delegowania kierowców w krajach Unii Europejskiej. Od firm transportowych wymaga ono m.in. rejestracji międzynarodowych operacji transportowych bądź kabotażowych. Wyjątek od rejestrowania stanowią transporty tranzytowe oraz transporty dwustronne.

Większość państw europejskich uchyliło wcześniej obowiązujące normy prawne, które regulowały tematykę delegowania, po czym zastąpiło je koniecznością rejestracji w systemie IMI, który zarządzany jest przez Komisję Europejską.

Pomimo zmian w prawie europejskim, w niektórych regionach Francji w dalszym ciągu nakładane są kary na przewoźników z Hiszpanii za brak wyznaczonego przedstawiciela prawnego we Francji. W związku z występowaniem licznych przypadków tego typu wśród członków organizacji, Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii, złożyła skargę na Francję do Europejskiego Urzędu Pracy, który zobowiązał się do podjęcia działań we Francji, aby sprzeczne z przepisami europejskimi działania francuskich organów zostały skorygowane.

15 cze

Szwecja wprowadza kary za naruszenia przepisów Pakietu Mobilności

Szwedzki parlament – Riksdag, 22 maja 2022 roku przegłosował propozycję rządu, aby wdrożyć tą część Pakietu Mobilności, która 2 lutego br. weszła w życie.

Nowe przepisy wprowadzają bardziej rygorystyczne wymagania, jakie stawiane są zagranicznym firmom transportowym i dotyczą zgłaszania delegowanych pracowników w Szwedzkim Urzędzie Inspekcji Pracy, w przypadku, gdy przewoźnicy wykonują pracę trwającą ograniczony czas dla szwedzkiego usługobiorcy.

Szwedzki rząd postanowił także, że zagraniczne firmy transportowe, nie mogące przedstawić kopii deklaracji delegowania, zostaną ukarane grzywną wynoszącą 60 tys. koron. Taką samą karę przewoźnicy mogą otrzymać za wykonanie nielegalnego kabotażu. Jest to jedna z najwyższych kar grzywny, jaka nakładana jest za tego typu naruszenia w całej UE.

Służby celne wraz z policją będą przeprowadzały odpowiednie kontrole. Zmiany w prawie szwedzkim wchodzą w życie z dniem 15.06.2022 roku wraz z tymi zmianami wchodzą w życie nowe grzywny.

13 cze

Anulowany mandat za nocleg w kabinie

Urzędnicy francuskiego DREAL – odpowiednik polskiego ITD w czerwcu 2019 roku nałożyli na rumuńskiego przewoźnika karę za odbiór regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu. Jednakże w maju 2022 roku francuski sąd uchylił niniejszą grzywnę wynoszącą 719 euro.

Przewoźnik korzystając z pomocy prawnika polecanego przez rumuński związek przewoźników UNTRR wniósł odwołanie, gdyż inspektorzy nie zatrzymali kierowcy na „gorącym uczynku”. Kierowca został zatrzymany podczas jazdy. Francuscy inspektorzy bez pomocy tłumacza przesłuchali rumuńskiego kierowcę w języku, którego ten nie znał. Podczas przesłuchania kierowca nie przyznał się do tego, aby jego odpoczynek odbywał się w pojeździe.

W ciągu ostatnich lat francuskie władze ukarały wielu spośród rumuńskich przewoźników, po tym jak Francuzi skontrolowali kierowców z Rumuni, pomimo faktu, iż miejscem gdzie odbywali odpoczynek był np. dom znajomych, krewnych bądź hotel, a nie kabina samochodu ciężarowego. Praktyka stosowana przez władze francuskie jest sprzeczna z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej oraz francuskimi przepisami, z których jasno wynika, że organy ścigania nie maja uprawnień do tego, aby wymagać od kierowcy żeby ten podczas kontroli przedstawił dokumenty, które potwierdzą, iż regularny tygodniowy okres jego odpoczynku nie odbywał się w pojeździe.

Zgodnie z przepisami, jakie zostały ogłoszone przez francuskie ministerstwo transportu, nie jest wymagane od kierowcy, aby ten posiadał dokument, który w razie kontroli potwierdzi, że w trakcie tygodniowego odpoczynku przebywał w innym miejscu niż kabina pojazdu. Kierowca powinien „zostać złapany na gorącym uczynku”, a inspektor wówczas powinien udowodnić kierowcy winę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca podczas kontroli przyzna się do tego, że w okresie 28 dni przed kontrolą, odbywał nocleg w pojeździe.

Francja jest jednym z pierwszych państw, jakie wprowadziło kary za to, że kierowcy odbywają odpoczynek w kabinie samochodu. Maksymalna kara, jaką może uzyskać przewoźnik to 30 tys. euro. Od września 2020 roku karze 1,5 tys. euro podlega również pracodawca, który nakazał swojemu pracownikowi, aby ten swój odpoczynek dzienny bądź tygodniowy odbywał w pojeździe lub w miejscu nie zapewniającym wystarczających warunków komfortu, bezpieczeństwa bądź higieny.

Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska potwierdziła, że zakaz korzystania z tygodniowego i dziennego odpoczynku w pojazdach lekkich narusza prawa Wspólnoty i nakazała Francji, aby ta przestrzegała unijne przepisy, które dotyczą rynku wewnętrznego.

10 cze

Polski Ład 2.0. Jakie zmiany nastąpią po 1 lipca

1 lipca ma wejść w życie nowelizacja ustawy dotyczącej Polskiego Ładu. Zmiany jakie niesie za sobą nowelizacja mają być korzystne dla podatników. Najistotniejszymi zmianami są m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, przejście z ryczałtu na ogólne zasady w trakcie roku, zwiększony limit ulgi na dziecko czy też wliczanie zasiłku macierzyńskiego do ulg.

Najistotniejszą zmianą jaka zawarta jest w nowelizacji Polskiego Ładu jest zmiana podstawowej wysokości podatku z 17 na 12%. Co będzie miało odzwierciedlenie w wypłatach netto, które będą wyższe. Stawka ta obowiązuje do konkretnego progu dochodowego, który został określony w pierwotnej wersji Polskiego Ładu tj. 120 tys. zł. Od dochodu powyżej progu obowiązuje podatek w wysokości 32%.

Kolejną zmianą, jak zostanie wprowadzona przez Polski Ład 2.0, jest likwidacja ulgi dla klasy średniej. Od 1 lipca pracownicy zarabiający między 5701 zł a 11141 zł mają skorzystać na obniżone stawce PIT do 12%.

Mechanizm odraczania zaliczek, który został wprowadzony na początku roku, kiedy okazało się, że jednak Polski Ład nie funkcjonuje w sposób, jaki zakładano, zostanie zlikwidowany.

Bez zmian natomiast pozostanie kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł. Jednak utrzymanie wolnej kwoty, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku musi ulec zmianie. Do tej pory było 5100 zł (17%x30000=5100), po lipcowej zmianie kwota ta wynosić będzie 3600 zł (12%x30000=3600).

Z reguły w ciągu roku nie można zmienić sposobu formy opodatkowania działalności gospodarczej, jednak tym razem przepisy mówią o pewnych wyjątkach. Przedsiębiorcy na ryczałcie, zgodnie z Polskim Ładem 2.0 będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Aby zmienić sposób opodatkowania, należy złożyć do 22.08.2022 roku oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego dotyczące rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów, jakie zostały osiągnięte od 1.07-31.12.2022 roku.

W styczniu Polskim Ładem została zniesiona możliwość, aby odliczyć składki zdrowotne od podatku. Polski Ład 2.0 przewiduje pewne modyfikacje dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, liniowo czy też karta podatkową, które nieco złagodzą negatywne skutki reformy. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania liniowego, będą mogli odliczyć maksymalnie 8700 zł rocznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy, którzy płacą ryczałt mogą od podatku odliczyć połowę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej, będą mogli obniżyć zapłacony podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Podatnikom, którym mogłaby przysługiwać ulga dla klasy średniej, urząd skarbowy obliczy tzw. „hipotetyczny podatek należny za 2022r.”, który oparty będzie na stanie prawnym obowiązującym przed lipcowymi zmianami. Jeżeli jednak okaże się, że ktoś miałby być stratny przez likwidację ulgi dla klasy średniej, rozliczony zostanie według wcześniej obowiązujących zasad, które są korzystniejsze oraz według takich samych reguł otrzyma zwrot podatku.

Jednym z najbardziej krytykowanych punktów, jakie zawiera Polski Ład bez wątpienia była likwidacja możliwości, aby samotni rodzice mogli rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem, zastępując ją ulgą w kwocie stałej 1500 zł. Możliwość rozliczania dziecka z rodzicem zostanie przywrócona. Dochody małoletniego dziecka z tytułu renty będą traktowane jako dochody dziecka mające odrębną kwotę wolną od podatku.

Polski Ład 2.0 określa również wyższy limit ulgi prorodzinnej. Z ulgi mogą skorzystać także rodzice dziecka pełnoletniego, które w dalszym ciągu się uczy lub studiuje, ale nie ukończył 25 lat i nie posiada własnych dochodów przekraczających kwotę 3089 zł. Do kwoty limitu nie jest wliczana renta rodzinna.

Do tej pory Polacy mogli korzystać z licznych ulg, takich jak np. ulga dla młodych, ulga dla rodzin 4+ czy ulga dla pracujących emerytów, pod warunkiem, że przychody nie przekraczały 85 528 zł. Do limitu do tej pory nie był wliczany m.in. zasiłek macierzyński, ma to jednak zostać zmienione i zasiłek macierzyński będzie wliczany do ulg.

07 cze

Nowe wymogi przy zatrudnianiu Ukraińców

Polski rząd przygotowuje nowelizację specustawy, która pomaga w zatrudnianiu Ukraińców w o wiele prostszy sposób. Jednakże w nowej wersji niniejszej specustawy możemy znaleźć zapis, który mówi o tym, że żeby móc zatrudnić obywatela Ukrainy konieczne będzie, poza tym jak było do tej pory, powiadomienie o tym w ciągu 14 dni właściwego urzędu, przedstawić informacje dotyczące minimalnego wymiaru pracy oraz minimalnej płacy pracownik. Oznacza to, że pracownik nie będzie mógł przepracować mniejszej ilości godzin niż pracodawca zadeklarował, a nawet jeżeli do tego dojdzie, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w takiej wysokości, jakby pracownik przepracował cały zadeklarowany czas.

W związku z niniejszą nowelizacją mogą wystąpić problemy takie jak zaniżanie deklarowanego czasu pracy kierowców, w taki sposób, aby pracodawcy nie musieli wypłacać wynagrodzenia, jakie wynika z deklarowanego czasu pracy.

Według doniesień medialnych za wprowadzeniem nowych przepisów stoi fakt, że w ostatnich tygodniach wielu spośród obywateli Ukrainy było nieuczciwie traktowanych, pracodawcy są jednak przekonani, że niniejsze zmiany mogą jedynie doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji naszych wschodnich sąsiadów, gdyż w związku z trudnościami w zgłaszaniu pracowników w urzędach, gotowość do zatrudnienia Ukraińców może maleć.

Prace nad nowelizacją specustawy toczą się niespodziewanie szybko, gdyż pod koniec maja specustawa była już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.