10 cze

Polski Ład 2.0. Jakie zmiany nastąpią po 1 lipca

1 lipca ma wejść w życie nowelizacja ustawy dotyczącej Polskiego Ładu. Zmiany jakie niesie za sobą nowelizacja mają być korzystne dla podatników. Najistotniejszymi zmianami są m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, przejście z ryczałtu na ogólne zasady w trakcie roku, zwiększony limit ulgi na dziecko czy też wliczanie zasiłku macierzyńskiego do ulg.

Najistotniejszą zmianą jaka zawarta jest w nowelizacji Polskiego Ładu jest zmiana podstawowej wysokości podatku z 17 na 12%. Co będzie miało odzwierciedlenie w wypłatach netto, które będą wyższe. Stawka ta obowiązuje do konkretnego progu dochodowego, który został określony w pierwotnej wersji Polskiego Ładu tj. 120 tys. zł. Od dochodu powyżej progu obowiązuje podatek w wysokości 32%.

Kolejną zmianą, jak zostanie wprowadzona przez Polski Ład 2.0, jest likwidacja ulgi dla klasy średniej. Od 1 lipca pracownicy zarabiający między 5701 zł a 11141 zł mają skorzystać na obniżone stawce PIT do 12%.

Mechanizm odraczania zaliczek, który został wprowadzony na początku roku, kiedy okazało się, że jednak Polski Ład nie funkcjonuje w sposób, jaki zakładano, zostanie zlikwidowany.

Bez zmian natomiast pozostanie kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł. Jednak utrzymanie wolnej kwoty, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku musi ulec zmianie. Do tej pory było 5100 zł (17%x30000=5100), po lipcowej zmianie kwota ta wynosić będzie 3600 zł (12%x30000=3600).

Z reguły w ciągu roku nie można zmienić sposobu formy opodatkowania działalności gospodarczej, jednak tym razem przepisy mówią o pewnych wyjątkach. Przedsiębiorcy na ryczałcie, zgodnie z Polskim Ładem 2.0 będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Aby zmienić sposób opodatkowania, należy złożyć do 22.08.2022 roku oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego dotyczące rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów, jakie zostały osiągnięte od 1.07-31.12.2022 roku.

W styczniu Polskim Ładem została zniesiona możliwość, aby odliczyć składki zdrowotne od podatku. Polski Ład 2.0 przewiduje pewne modyfikacje dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, liniowo czy też karta podatkową, które nieco złagodzą negatywne skutki reformy. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania liniowego, będą mogli odliczyć maksymalnie 8700 zł rocznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy, którzy płacą ryczałt mogą od podatku odliczyć połowę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej, będą mogli obniżyć zapłacony podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Podatnikom, którym mogłaby przysługiwać ulga dla klasy średniej, urząd skarbowy obliczy tzw. „hipotetyczny podatek należny za 2022r.”, który oparty będzie na stanie prawnym obowiązującym przed lipcowymi zmianami. Jeżeli jednak okaże się, że ktoś miałby być stratny przez likwidację ulgi dla klasy średniej, rozliczony zostanie według wcześniej obowiązujących zasad, które są korzystniejsze oraz według takich samych reguł otrzyma zwrot podatku.

Jednym z najbardziej krytykowanych punktów, jakie zawiera Polski Ład bez wątpienia była likwidacja możliwości, aby samotni rodzice mogli rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem, zastępując ją ulgą w kwocie stałej 1500 zł. Możliwość rozliczania dziecka z rodzicem zostanie przywrócona. Dochody małoletniego dziecka z tytułu renty będą traktowane jako dochody dziecka mające odrębną kwotę wolną od podatku.

Polski Ład 2.0 określa również wyższy limit ulgi prorodzinnej. Z ulgi mogą skorzystać także rodzice dziecka pełnoletniego, które w dalszym ciągu się uczy lub studiuje, ale nie ukończył 25 lat i nie posiada własnych dochodów przekraczających kwotę 3089 zł. Do kwoty limitu nie jest wliczana renta rodzinna.

Do tej pory Polacy mogli korzystać z licznych ulg, takich jak np. ulga dla młodych, ulga dla rodzin 4+ czy ulga dla pracujących emerytów, pod warunkiem, że przychody nie przekraczały 85 528 zł. Do limitu do tej pory nie był wliczany m.in. zasiłek macierzyński, ma to jednak zostać zmienione i zasiłek macierzyński będzie wliczany do ulg.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.