30 wrz

Aplikacja o kartę kwalifikacji kierowcy ma być łatwiejsza

Przepisy, które weszły w życie 6 kwietnia 2022 roku, wprowadziły wymóg posiadania karty kwalifikacji kierowcy, dla kierowców nie posiadających polskiego prawa jazdy z wpisanym kodem 95. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia, który zmienia kilka kwestii w procesie ubiegania się o nią.

Aktualnie, aby uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymane w Polsce. Projekt rozporządzenia MI zmienia kraj wydania tylko z Rzeczpospolitej Polskiej na wydanie: „w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. Obywatele nieposiadający uprawnień z w/w krajów będą musieli, tak jak do tej pory, odbyć kurs, aby takowe uzyskać.

Dodatkowo projekt doprecyzował kwestię badań lekarskich i psychologicznych, które nie będą musiały być robione „od nowa”. Kopie aktualnych orzeczeń z przeszłości, wykonanych w Polsce, badań w zupełności wystarczą przy składaniu wniosku.

W zmianach jest też przedstawiony wymóg załączenia do wniosku, kopii bądź oryginału, tłumaczenia prawa jazdy, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to ułatwić i przyspieszyć proces wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

26 wrz

Nadchodzą zmiany

  Wysokość diety krajowej od 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie 45 zł, ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejscowej 9 zł, a ryczałt za nocleg 67,5 zł. Ponowne podwyższenie stawki diet krajowych spowodowane jest sytuacją gospodarczą kraju jak i prognozą inflacji na 2023 rok. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także podwyżkę niektórych diet wirtualnych i limitów za nocleg w zagranicznej podróży służbowej.

                Od nowego roku zmiany obejmą również okresowe badania techniczne. Diagnosta będzie miał obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na przeglądzie (zdjęcie drogomierza oraz bryły samochodu z widocznym numerem rejestracyjnym). Kierowcy, którzy zapomną o terminie przeglądu  i przekroczą 30 dni od ważności ostatniego badania, będą musieli zapłacić dwukrotność stawki za badanie. Zmiany dotkną także same stacje kontroli pojazdów, które będą kontrolowane co do warunków lokalowych oraz sprawności sprzętu diagnostycznego. Pozytywnym aspektem zmian będzie możliwość wykonania badania na 30 dni przed terminem badania ( z zachowaniem daty terminu przeglądu z roku poprzedniego) jak i do 30 dni po nim.

                W najbliższych miesiącach wejdzie w życie zmiana ustawy, umożliwiająca  wprowadzenie podstawy prawnej, pozwalającej pracodawcy przeprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność tzw. substancji narkotycznych u pracownika, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia i życia pracowników, osób trzecich lub ochrony mienia.

23 wrz

Kara za opóźnienie rozładunku

Opóźnienia są najczęstszym powodem sporów pomiędzy przewoźnikami a ich klientami. Zlecenia czy też umowy często zawierają umowne kary w razie opóźnień czy uszkodzeń.

                W przypadku przewozów krajowych musimy odwołać się do Ustawy Prawo Przewozowe. W art. 65 ust.1 czytamy, że: „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki”. Kary egzekwowane są na podstawie art. 83 tej samej ustawy. Jeżeli rozładunek został opóźniony, przewoźnik będzie musiał zapłacić odszkodowanie o wartości nieprzekraczającej podwójnego przewozowego. W przypadku gdy opóźnienie wynikało z faktu, że przewoźnik nie podstawił pojazdu do załadunku na czas i w konsekwencji spowodowało to opóźnienie rozładunku, limit podwójnego przewoźnego nie obowiązuje.

                W transporcie międzynarodowym, w przypadku opóźnienia z winy przewoźnika, stosowane są przepisy zawarte w Konwencji CMR. W takim wypadku przewoźnik zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie, które nie może być wyższe niż kwota przewoźnego. Odszkodowanie nie jest wymagane, gdy opóźnienie powstało na skutek czynników, których nie mógł przewidzieć lub uniknąć.

                Kary umowne obowiązują tylko w przypadku, gdy przewoźnik nie podstawi na czas pojazdu do załadunku. W innych okolicznościach kary te są nieważne i  nie będą brane pod uwagę podczas procesu sądowego. Zleceniodawca musi udowodnić winę przewoźnika.

19 wrz

Punkty karne za przeładowanie?

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy wiele zapytań co do mandatów i punktów karnych, którymi może zostać ukarany kierowca prowadzący pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona.

Taryfikator nie uwzględnia kar finansowych lub punktów karnych dla kierowcy za popełnienie tego wykroczenia. Jednakże mandat kwotowy,  według oficjalnego stanowiska ITD, jest nakładany na podstawie artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, co wywołuje duże kontrowersje.

 Rozporządzenie z dnia 15 września, które weszło w życie dwa dni później, dodało do taryfikatora nowe pole, odnoszące się właśnie do artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, które przewiduje 15 punktów karnych, za: „Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim”.  Ten bardzo ogólny, niesprecyzowany zapis stwarza duże pole do luźnej jego interpretacji przez organy koordynujące między innymi: ITD, Policja.

W celu klaryfikacji, jeden z portali transportowych, wysłał zapytanie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odnośnie tego zapisu w taryfikatorze. Nie uzyskał on  jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Odesłano go jedynie do MSWiA w celu uzyskania takowej informacji . Wynika z tego, że nikt, do tej pory, nie jest w stanie stwierdzić ,czy to wykroczenie będzie podstawą do nałożenia zarówno kary finansowej jak i kary w postaci punktów karnych w oparciu o art. 97 KW.

16 wrz

Od jutra podwójne mandaty dla kierowców.

Przypominamy, że 17 września wchodzi w życie drugi etap regulacji znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmianie ulegną ilości punktów karnych, które maksymalnie może otrzymać kierowca za jedno wykroczenie, w życie wejdzie też zasada recydywy czyli podwójnego mandatu za popełnienie tego samego wykroczenia.

                Zasada recydywy obejmie m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub osobie niepełnosprawnej, złamanie zakazu wyprzedzania tuż przed lub na przejściu dla pieszych, jazdę pod wpływem alkoholu, wjazd na torowisko na czerwonym świetle lub po opuszczeniu zapór oraz przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h. Dotyczy ona złamania przepisów, z tej samej grupy, w okresie dwóch lat od poprzedniego wykroczenia. W takim przypadku stawka mandatu będzie podwójna.

                Od jutra kierowca będzie mógł otrzymać także nawet 15 punktów karnych za jedno wykroczenie np. przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu czy też nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.  Ulegnie też zmianie zasada redukcji punktów karnych. Będą one likwidowane po dwóch latach od dnia uiszczenia opłaty za mandat, a nie jak dotychczas po roku od otrzymania go. Nie będzie też możliwości odbycia dobrowolnego szkolenia redukującego  do 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

13 wrz

Odzyskaj swoje pieniądze z viaTOLL.

Przypominamy, że 30 września mija termin składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia pokładowe viaBOX (OBU), a także środki z umów zawartych w wygaszonym systemie viaTOLL.

Jak czytamy na stronie e-TOLL, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda należy :

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciem OBU z widocznym kodem kreskowym na adres kontakt@etoll.gov.pl

lub

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy,

– złożyć dyspozycję zwrotu salda/kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce „Komunikaty” i dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.

W celu przeksięgowania środków z konta viaTOLL na istniejące konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL trzeba przesłać podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL na adres kontakt@etoll.gov.pl i dołączyć zdjęcie OBU z widocznym kodem kreskowym lub złożyć dyspozycję zwrotu środków bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL wraz z dołączonym formularzem przeksięgowania.

Według danych KAS w ostatnim roku działania systemu viaTOLL, zarejestrowanych lub zawieszonych, było ponad 1,5 miliona kont. Daje to sumę około 200 mln złotych zwrotu dla firm transportowych i kierowców. UWAGA! Po 30 września środki pozostawione na kontach viaTOLL i kaucje za urządzenia, przekazane zostaną do Krajowego Funduszu Drogowego.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.