30 wrz

Aplikacja o kartę kwalifikacji kierowcy ma być łatwiejsza

Przepisy, które weszły w życie 6 kwietnia 2022 roku, wprowadziły wymóg posiadania karty kwalifikacji kierowcy, dla kierowców nie posiadających polskiego prawa jazdy z wpisanym kodem 95. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia, który zmienia kilka kwestii w procesie ubiegania się o nią.

Aktualnie, aby uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymane w Polsce. Projekt rozporządzenia MI zmienia kraj wydania tylko z Rzeczpospolitej Polskiej na wydanie: „w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. Obywatele nieposiadający uprawnień z w/w krajów będą musieli, tak jak do tej pory, odbyć kurs, aby takowe uzyskać.

Dodatkowo projekt doprecyzował kwestię badań lekarskich i psychologicznych, które nie będą musiały być robione „od nowa”. Kopie aktualnych orzeczeń z przeszłości, wykonanych w Polsce, badań w zupełności wystarczą przy składaniu wniosku.

W zmianach jest też przedstawiony wymóg załączenia do wniosku, kopii bądź oryginału, tłumaczenia prawa jazdy, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to ułatwić i przyspieszyć proces wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.