28 paź

Tryb OUT w tachografie

Rozporządzenie nr 561/2006 PE i Rady wraz z umową AETR regulują kwestię używania trybu OUT w pojazdach. Korzystanie z niego oznacza, że pojazd porusza się poza zakresem obowiązywania tych przepisów, więc aktywności zarówno kierowcy jak i pojazdu nie muszą być rejestrowane.

                Wyłączone z przepisów są niektóre firmy wykonujące niestandardowy transport jak np. firmy zajmujące się przewozem odpadów komunalnych. W tym przypadku trzeba pamiętać, że wyłączony jest transport, tylko i wyłącznie, odpadów komunalnych. Przewóz np. odpadów opakowaniowych, musi być rejestrowany zarówno na tachografie jak i na karcie kierowcy.

                Poza zakresem stosowania przepisów znalazły się także m.in.  transport z płodami rolnymi, dojazd na przegląd, serwis, naprawę czy konserwację, jazda po placu przy bazie firmy oraz przejazdy podczas których kierowca porusza się samym ciągnikiem siodłowym, bez naczepy/przyczepy. Rozporządzenie wyłącza z przepisów także pomoc drogową (maksymalnie do 100 km) oraz przewozy na liniach regularnych do 50 km.  W sytuacji, gdy kierowca wraca bez załadunku, czyli kolokwialnie mówiąc „na pusto”, NIE MOŻE skorzystać z trybu OUT.

24 paź

Pakiet Mobilności także w Norwegii

Norwegia, chociaż nie jestem członkiem Unii Europejskiej, czasami dostosowuje krajowe przepisy do unijnych wytycznych. Nie inaczej jest w przypadku Pakietu Mobilności. Już od dawna norweski rząd debatował nad wprowadzeniem krajowych przepisów bazujących na tych europejskich regulacjach. Rada Państwa podjęła decyzje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 listopada 2022 roku.

                Minister Transportu Norwegii powiedział, że nowe zasady mają na celu nie tylko ujednolicenie krajowego prawa transportowego z unijnymi normami, ale także zwiększenia konkurencyjności rodzimych firm w stosunku do zagranicznych przewoźników oraz przeciwdziałanie dumpingowi społecznemu w branży przewozowej.

                Nowe regulacje przewidują m.in. wymóg powrotu pojazdu do kraju siedziby co 8 tygodni oraz kierowcy co 4 tygodnie,  zakaz odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinie, objęcie zasadami kabotażu samochodów o DMC powyżej 2,5 tony, zakaz uzależniania wysokości wynagrodzenia od tego jak szybko kierowca dostarczy ładunek oraz wprowadzenie zasady zamrożenia kabotażu na cztery dni. Dalsze zmiany w norweskim transporcie, bazujące na przepisach Pakietu Mobilności, mają zostać wprowadzone w 2026 roku.

21 paź

Zwrot opłaty drogowej za jazdę niemieckimi autostradami

Nawet kilka tysięcy euro może czekać na przedsiębiorstwa za przejazdy po niemieckich autostradach. Nasz zachodni sąsiad uruchomił specjalną platformę, która pozwala na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty drogowej za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

                Niemcy do opłat drogowych doliczali koszty utrzymania policji drogowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 28 października 2020 roku wydał wyrok (C-321/19), uznający, że opłaty drogowe wyliczane były nieprawidłowo i naruszały unijne prawo. Na podstawie tego wyroku, 1 października 2021 roku, wprowadzono znowelizowaną ustawę o opłatach drogowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ustawa weszła w życie z mocą wsteczną, która dała możliwość,  wszystkim uczestnikom ruchu, ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty za przejazdy autostradą.

                Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Federalne Biuro Transportu Towarowego. Jest ona dostępna pod adresem:

https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung

                Do wniosku należy załączyć zestawienia uiszczonych opłat drogowych z Toll Collect lub EETS.

Termin składania wniosków mija końcem 2023 roku.

17 paź

Cross-trade i kabotaż

Jednym z najważniejszych rodzajów wykonywania transportu międzynarodowego jest cross-trade, czyli przewóz pomiędzy dwoma krajami, gdzie firma przewozowa nie ma swojej siedziby.

                Kabotaż różni się od przerzutu tylko zakresem terytorialnym przewozu. Musi on , tak jak i cross-trade, odbywać się na terytorium krajów innych niż kraj siedziby operatora wykonującego przewóz, jednakże wykonywany jest tylko i wyłącznie na terenie jednego państwa.

                Pakiet mobilności wprowadził przepisy, które nakładają obowiązek zgłaszania kierowców, którzy wykonują cross-trade lub  kabotaż, do systemu IMI oraz wypłacania im wynagrodzeń na postawie płac sektorowych. Od lutego 2022 roku przewozy międzynarodowe nie zaliczają się już do podróży służbowych, a więc nie mogą być naliczane nieopodatkowane diety oraz ryczałty za noclegi. Powstał też wymóg dokonania wpisu w tachografie bezpośrednio po przekraczaniu granic państw. W przypadku kabotażu obowiązuje też zasada „zamrożenia” na 4 dni, licząc od początku dnia następującego po dacie ostatniego kabotażu, po wykonaniu maksymalnie 3 kabotaży lub opuszczeniu kraju z załadunkiem.

                Nasza firma oferuje pełen zakres usług, w tym rozliczenia płac sektorowych w Europie. Zapraszamy do współpracy.

14 paź

Zmiany po 1 listopada

Sejm 10 października przegłosował wejście w życie rozporządzenia zmieniającego obecne regulacje w sprawie badań technicznych pojazdów. Nowe przepisy powstały z konieczności dostosowania polskich wytycznych do prawa unijnego.

                Dyrektywa UE wymusiła ujednolicenie nazewnictwa klasyfikacji usterek. Do 31 października usterki dalej będą dzielone na drobne, istotne i stwarzające zagrożenie, ale od 1 listopada będzie obowiązywał podział na usterki drobne, poważne i niebezpieczne.

                Zaostrzono także przepisy co do niektórych usterek, których wykrycie podczas kontroli, spowoduje zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę, bez możliwości zakwalifikowania ich jako usterki mniej poważne. Są to m.in. wycieki powodujące zagrożenie pożarowe, układy zasilane np. gazem LPG nie spełniające wymagań, nie działający układ zawieszenia pneumatycznego, przeróbki silnika wpływające na bezpieczeństwo lub środowisko.      

Po za powyższymi zmianami rozporządzenie nakłada na diagnostów obowiązek sprawdzenia obecności i prawidłowego działania systemu eCall, montowanego w każdym nowym samochodzie począwszy od 31 marca 2018 roku. Problem w tym, że większość stacji diagnostycznych nie będzie w stanie tego sprawdzić. Z tego powodu w wytycznych znajdziemy zapis, że stacje muszą to sprawdzić o ile będzie to możliwe.

10 paź

Do bazy jednak bez naczepy

Wraz z wprowadzeniem przepisów Pakietu Mobilności pojawiło się wiele kontrowersji, a przy tym pomysłów jak go zmodyfikować. Od czasu wprowadzenia zmian często mówiło się o wytycznych, z czerwca bieżącego roku, dotyczących obowiązkowego powrotu pojazdu, do kraju siedziby firmy, co 8 tygodni wraz z naczepą lub przyczepą.

          Wiele krajów sprzeciwiło się tym przepisom argumentując to wytwarzaniem dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem niepotrzebnych i często pustych kursów, zwracając przy tym uwagę, na aspekt ekologiczny. Presja poskutkowała wycofaniem się Komisji Europejskiej z tego pomysłu i opublikowaniem nowych wytycznych. Według nowej interpretacji, przepisy te dotyczą tylko pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów używanych do międzynarodowego, zarobkowego przewozu rzeczy, bez konieczności powrotu naczep i przyczep.                

Rezygnacja z poprzedniej interpretacji jest na pewno dobrą wiadomością dla przewoźników, jednak zastrzeżeń co do przepisów Pakietu Mobilności jest więcej. Sam powrót pojazdu do bazy, nawet bez naczepy, oraz wymóg czterodniowej przerwy w kabotażu dalej generują duże koszty w dobie ciągle rosnących cen paliw. Zwiększone zanieczyszczenie, związane z wprowadzeniem tych przepisów, też jest ważnym argumentem w tym sporze, przede wszystkim ze względu na pro-ekologiczne, ambitne działania Unii Europejskiej związane z pakietem „Fit for 55”.

07 paź

Odwetowe sankcje Rosji

Premier Rosji Michaił Miszustin, 30 września, podpisał zakaz przewozu towarów po terytorium Federacji Rosyjskiej dla firm transportowych z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Dotyczy on transportu towarów poprzez handel dwustronny, tranzyt lub wjazdu z krajów trzecich.

                Zakaz jest reakcją na sankcje wprowadzone przez te kraje na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Nie obejmuje on transportu na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz pojazdów, które wykonywały przewóz podczas wejścia przepisów w życie, z obowiązkiem opuszczenia kraju w ciągu 7 dni od dnia 10 października.

                Dekret nie zakazuje jednak całości transportu. Z listy sankcyjnej wyłączono m.in. przewóz:

-przesyłek pocztowych

-transportu żywca

-produktów żywnościowych np. mięsa, owoców i warzyw, nabiału

-wyrobów tytoniowych

-alkoholu

-sprzętu medycznego

-produktów farmaceutycznych

-nawozów

Zakaz wchodzi w życie 10 października i będzie obowiązywał, przynajmniej, do końca bieżącego roku.

03 paź

Co jest wymagane w transporcie materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych regulowany jest na postawie konwencji ADR sporządzonej w Genewie w 1957 roku, ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku. Konwencja ta zawiera normy i zasady zapewniające bezpieczeństwo zarówno transportującego, innych uczestników ruchu oraz osób trzecich. Ze względu na częstą zmianę przepisów transportowych jest ona nowelizowana co 2 lata.

                W umowie znajdziemy przepisy regulujące m.in sposób pakowania i oznaczania towarów niebezpiecznych, potrzebne dokumenty, zasady znakowania pojazdów oraz szkolenia, które musi ukończyć kierowca przewożący ładunek.

                Towary zostały podzielone na 13 różnych klas wg zagrożenia jakie mogą stworzyć. Niektóre klasy dzielą też materiały niebezpieczne na 3 grupy pakownia ze względu stwarzane zagrożenie. Każdy towar musi mieć widoczne oznaczenie, które będzie określało dominujące zagrożenie.

                Umowa ADR reguluje też kwestie, które towary niebezpieczne można transportować i w jaki sposób. Pojazd transportujący także musi posiadać odpowiednie oznaczenia. Z przodu i z tyłu pojazd musi posiadać pomarańczową tablicę ADR z dwoma numerami, wyrażonymi w postaci ułamka zawierającego w liczniku numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN, a  w mianowniku numer rozpoznawczy materiału UN. Za oznaczenia towarów niebezpiecznych odpowiada nadawca, a w przypadku przewozów na potrzeby własne – przewoźnik.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000874

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.