03 paź

Co jest wymagane w transporcie materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych regulowany jest na postawie konwencji ADR sporządzonej w Genewie w 1957 roku, ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku. Konwencja ta zawiera normy i zasady zapewniające bezpieczeństwo zarówno transportującego, innych uczestników ruchu oraz osób trzecich. Ze względu na częstą zmianę przepisów transportowych jest ona nowelizowana co 2 lata.

                W umowie znajdziemy przepisy regulujące m.in sposób pakowania i oznaczania towarów niebezpiecznych, potrzebne dokumenty, zasady znakowania pojazdów oraz szkolenia, które musi ukończyć kierowca przewożący ładunek.

                Towary zostały podzielone na 13 różnych klas wg zagrożenia jakie mogą stworzyć. Niektóre klasy dzielą też materiały niebezpieczne na 3 grupy pakownia ze względu stwarzane zagrożenie. Każdy towar musi mieć widoczne oznaczenie, które będzie określało dominujące zagrożenie.

                Umowa ADR reguluje też kwestie, które towary niebezpieczne można transportować i w jaki sposób. Pojazd transportujący także musi posiadać odpowiednie oznaczenia. Z przodu i z tyłu pojazd musi posiadać pomarańczową tablicę ADR z dwoma numerami, wyrażonymi w postaci ułamka zawierającego w liczniku numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN, a  w mianowniku numer rozpoznawczy materiału UN. Za oznaczenia towarów niebezpiecznych odpowiada nadawca, a w przypadku przewozów na potrzeby własne – przewoźnik.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000874

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.