20 sty

Licencja transportowa

Licencja transportowa to inaczej pozwolenie na wykonywanie działalności polegającej na przewozie towarów i osób. W celu jej uzyskania należy spełnić wiele wymagań m.in. posiadać zdolność finansową, wiedzę oraz dobrą reputację. Licencja to dokument, który musi posiadać przedsiębiorstwo, aby legalnie zajmować się przewozami.

Wielu transportowców żyje w przekonaniu, że licencje transportową można pożyczyć, na okres rozwinięcia się nowo założonej firmy. Według polskiego prawa taki proceder jest zabroniony i w przypadku kontroli firmy bez własnej licencji kara wynosi 12 tysięcy złotych.

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, przynajmniej przez jedną osobę w firmie, jest jednym z warunków uzyskania licencji. Certyfikatu nie musi posiadać właściciel lub też członek zarządu. Wystarczające będzie wyznaczenie przez przedsiębiorcę osoby fizycznej, która będzie zarządzała transportem w jego firmie i powiadomi o tym właściwy organ. Osoba taka musi spełniać warunki posiadania dobrej reputacji. Zarządzający transportem może kierować transportem nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw i nie więcej niż 50 pojazdami w sumie. Limit pojazdów może być wyższy , ale tylko w przypadku zarządzania w jednej firmie.

Nasza firma chętnie pomoże w uzyskaniu licencji transportowej oraz w kwestii Certyfikatu Kompetencji Zawodowej.

16 sty

Kontrola trzeźwości

Sejm i Senat pracują nad ustawą, która upoważni pracodawców do przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników pod kątem obecności w organizmie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu w sytuacji gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników, osób trzecich lub do ochrony mienia.

                Pracodawcy będą musieli poinformować swoich pracowników o wprowadzeniu i zasadach kontroli trzeźwości lub o kontroli na obecność środków o podobnym działaniu nie później niż na 2 tygodnie przed jej wprowadzeniem. W  przypadku nowych pracowników informacja taka musi zostać przekazana przed dopuszczeniem do pracy w formie papierowej lub elektronicznej.

                Kontrole trzeźwości muszą być przeprowadzane jedynie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. W sytuacji gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy 0,1 mg/l stwierdza się stan po użyciu alkoholu, a powyżej 0.25 mg/l – stan nietrzeźwości. Pracownik u którego stwierdzono stan po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu automatycznie zostanie niedopuszczony do pracy. Osoba zatrudniona będzie miała prawo żądać ponownego przeprowadzenia badania przez uprawniony organ ochrony porządku publicznego.

13 sty

Baza eksploatacyjna

Pakiet Mobilności wymusił wprowadzenie do polskiego prawa definicji bazy eksploatacyjnej wraz z wymogami jakie musi spełniać.

                Baza eksploatacyjna to miejsce posiadające przynajmniej jedno z niżej wymienionych elementów:

– miejsce postojowe dla co najmniej 1/3 floty,

– przestrzeń na konserwacje i naprawę pojazdów,

– przestrzeń pozwalającą na załadunek, rozładunek lub przeładunek.

                Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które zostało wydane przed 1 marca 2022 roku, muszą obowiązkowo posiadać bazę eksploatacyjną. Mieli na to czas do 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy baza znajduje się pod innym adresem niż firma, trzeba obowiązkowo złożyć oświadczenie (https://www.gov.pl/attachment/f0ab386f-713e-4ef2-929d-34ff9ad38fa3) do 15 stycznia 2023 roku. Właściciele muszą też złożyć oświadczenie odnośnie liczby osób zatrudnionych w firmie (w tym kierowców), bez względu na formę zatrudnienia, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. Przedsiębiorcy zobowiązani są też podać informacje o średniej arytmetycznej kierowców, bez względu na formę zatrudnienia, obejmujący ten sam okres czasu. Informacje odnośnie pracowników i kierowców trzeba  do 31 marca 2023 roku.

09 sty

Wielka Brytania łagodzi przepisy

Brytyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało o czasowym odstąpieniu od nakładania kar na przewoźników z UE za naruszenia dotyczące niedawno wprowadzonych trzech ograniczeń tj.:

-zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego,

-zakazu przeprowadzania jednej operacji przewozu kabotażowego, w przypadku gdy ten wjedzie na teren Wielkiej Brytanii bez załadunku,

-przewozu między Zjednoczonym Królestwem a krajami trzecimi dozwolonego tylko na podstawie zezwoleń EKMT.

                Decyzja brytyjskiego Ministerstwa Transportu jest efektem interwencji polskiego Ministerstwa Infrastruktury, które wystosowało prośbę o wprowadzenie okresu przejściowego mającego pomóc przewoźnikom w przystosowaniu się do nowych przepisów oraz w wywiązaniu się z zawartych umów długoterminowych.

                Do 31 marca 2023 roku DVSA( Driver&Vehicle Standards Agency) nie będzie nakładać kar pieniężnych tylko pouczenia w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących od 24 grudnia 2022 roku.

05 sty

Zmiany w 2023 roku

Początek roku zwykle przynosi zmiany i nie inaczej jest teraz. Zmianą uległy m.in. niektóre przepisy, w nowelizowanej co 2 lata, konwencji ADR.  Od 1 stycznia firmy, które nadają towary niebezpieczne, muszą posiadać konsultanta ds. bezpieczeństwa. Rozszerzono też obowiązek posiadania automatycznych gaśnic w komorze silnika oraz ochrony termicznej o pojazdy przemysłowe przewożące niektóre łatwopalne ciecze i gazy.

                Nowy rok przyniósł  też podwyżki opłat drogowych nie tylko w Polsce. W Austrii podwyżka opłaty wyniosła około 2.8 %, we Francji opłaty wzrosły od około 4,5% do ponad 6% w zależności od zarządcy dróg, w Hiszpanii wzrost jest najwyższy: od 2 do nawet 9% w zależności od zarządcy.

                W Austrii, od 1 stycznia, transport odpadów o masie powyżej 10 ton, na trasie przekraczającej 300 km, nie może być przewożony przez ciężarówki tylko m.in. przez kolej. Pojazdy ciężarowe będą dopuszczone do takiego transportu jedynie w przypadku gdy inny środek transportu nie jest w stanie zapewnić odpowiednich zdolności przewozowych lub przyjazd i odjazd z punktów załadunkowych trwa o 25% dłużej niż transport  drogowy.

                Noworoczne poszerzenie strefy Schengen o Chorwację jest bardzo ważną informacją dla niektórych przewoźników. W praktyce oznacza to, że na niektórych granicach Chorwacji nie będzie kontroli. Z utrudnieniami muszą liczyć się transportowcy realizujący przewozy w Wielkiej Brytanii o czym już wcześniej pisaliśmy https://mawex-biuro.pl/2022/12/28/wielka-brytania-zmienila-przepisy/

02 sty

Nowa postawa do ZUS

Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyżki płacy minimalnej mają bezpośredni wpływ na wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierowców. Od niego zależy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Niebagatelny wzrost o ponad tysiąc złotych, z 5922  do 6935 złotych, oznacza podwyżkę kosztów brutto po stronie pracodawcy.

Naliczając składki ZUS od wynagrodzeń pracowników należnych za grudzień 2022 r., a wypłaconych w styczniu 2023 r., pracodawcy muszą stosować zasady obowiązujące w 2023 r. Oznacza to, że chociaż stawki płacy minimalnej dla grudnia zostają niezmienione to składki na ubezpieczenie społeczne muszą zostać obliczone od kwoty 6935 zł. Oczywiście, jeżeli wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, podstawą jest tylko jego rzeczywiste brutto.

W przypadku, gdy kierowca w 2022 r. przekroczył limit dochodu na poziomie 120 tys. zł, co wiąże się z  zapłaceniem 32% podatku, to otrzymując wynagrodzenie za grudzień w styczniu zapłaci jedynie 12% podatku PIT. Kolejną zmianą jaka może mieć wpływ na obliczanie wypłat jest wprowadzenie możliwości złożenia deklaracji PIT-2 ze wskazaniem wartości kosztów uzyskania przychodu.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.