03 paź

Co jest wymagane w transporcie materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych regulowany jest na postawie konwencji ADR sporządzonej w Genewie w 1957 roku, ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku. Konwencja ta zawiera normy i zasady zapewniające bezpieczeństwo zarówno transportującego, innych uczestników ruchu oraz osób trzecich. Ze względu na częstą zmianę przepisów transportowych jest ona nowelizowana co 2 lata.

                W umowie znajdziemy przepisy regulujące m.in sposób pakowania i oznaczania towarów niebezpiecznych, potrzebne dokumenty, zasady znakowania pojazdów oraz szkolenia, które musi ukończyć kierowca przewożący ładunek.

                Towary zostały podzielone na 13 różnych klas wg zagrożenia jakie mogą stworzyć. Niektóre klasy dzielą też materiały niebezpieczne na 3 grupy pakownia ze względu stwarzane zagrożenie. Każdy towar musi mieć widoczne oznaczenie, które będzie określało dominujące zagrożenie.

                Umowa ADR reguluje też kwestie, które towary niebezpieczne można transportować i w jaki sposób. Pojazd transportujący także musi posiadać odpowiednie oznaczenia. Z przodu i z tyłu pojazd musi posiadać pomarańczową tablicę ADR z dwoma numerami, wyrażonymi w postaci ułamka zawierającego w liczniku numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN, a  w mianowniku numer rozpoznawczy materiału UN. Za oznaczenia towarów niebezpiecznych odpowiada nadawca, a w przypadku przewozów na potrzeby własne – przewoźnik.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000874

30 wrz

Aplikacja o kartę kwalifikacji kierowcy ma być łatwiejsza

Przepisy, które weszły w życie 6 kwietnia 2022 roku, wprowadziły wymóg posiadania karty kwalifikacji kierowcy, dla kierowców nie posiadających polskiego prawa jazdy z wpisanym kodem 95. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia, który zmienia kilka kwestii w procesie ubiegania się o nią.

Aktualnie, aby uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymane w Polsce. Projekt rozporządzenia MI zmienia kraj wydania tylko z Rzeczpospolitej Polskiej na wydanie: „w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. Obywatele nieposiadający uprawnień z w/w krajów będą musieli, tak jak do tej pory, odbyć kurs, aby takowe uzyskać.

Dodatkowo projekt doprecyzował kwestię badań lekarskich i psychologicznych, które nie będą musiały być robione „od nowa”. Kopie aktualnych orzeczeń z przeszłości, wykonanych w Polsce, badań w zupełności wystarczą przy składaniu wniosku.

W zmianach jest też przedstawiony wymóg załączenia do wniosku, kopii bądź oryginału, tłumaczenia prawa jazdy, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to ułatwić i przyspieszyć proces wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

26 wrz

Nadchodzą zmiany

  Wysokość diety krajowej od 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie 45 zł, ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejscowej 9 zł, a ryczałt za nocleg 67,5 zł. Ponowne podwyższenie stawki diet krajowych spowodowane jest sytuacją gospodarczą kraju jak i prognozą inflacji na 2023 rok. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także podwyżkę niektórych diet wirtualnych i limitów za nocleg w zagranicznej podróży służbowej.

                Od nowego roku zmiany obejmą również okresowe badania techniczne. Diagnosta będzie miał obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na przeglądzie (zdjęcie drogomierza oraz bryły samochodu z widocznym numerem rejestracyjnym). Kierowcy, którzy zapomną o terminie przeglądu  i przekroczą 30 dni od ważności ostatniego badania, będą musieli zapłacić dwukrotność stawki za badanie. Zmiany dotkną także same stacje kontroli pojazdów, które będą kontrolowane co do warunków lokalowych oraz sprawności sprzętu diagnostycznego. Pozytywnym aspektem zmian będzie możliwość wykonania badania na 30 dni przed terminem badania ( z zachowaniem daty terminu przeglądu z roku poprzedniego) jak i do 30 dni po nim.

                W najbliższych miesiącach wejdzie w życie zmiana ustawy, umożliwiająca  wprowadzenie podstawy prawnej, pozwalającej pracodawcy przeprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność tzw. substancji narkotycznych u pracownika, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia i życia pracowników, osób trzecich lub ochrony mienia.

23 wrz

Kara za opóźnienie rozładunku

Opóźnienia są najczęstszym powodem sporów pomiędzy przewoźnikami a ich klientami. Zlecenia czy też umowy często zawierają umowne kary w razie opóźnień czy uszkodzeń.

                W przypadku przewozów krajowych musimy odwołać się do Ustawy Prawo Przewozowe. W art. 65 ust.1 czytamy, że: „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki”. Kary egzekwowane są na podstawie art. 83 tej samej ustawy. Jeżeli rozładunek został opóźniony, przewoźnik będzie musiał zapłacić odszkodowanie o wartości nieprzekraczającej podwójnego przewozowego. W przypadku gdy opóźnienie wynikało z faktu, że przewoźnik nie podstawił pojazdu do załadunku na czas i w konsekwencji spowodowało to opóźnienie rozładunku, limit podwójnego przewoźnego nie obowiązuje.

                W transporcie międzynarodowym, w przypadku opóźnienia z winy przewoźnika, stosowane są przepisy zawarte w Konwencji CMR. W takim wypadku przewoźnik zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie, które nie może być wyższe niż kwota przewoźnego. Odszkodowanie nie jest wymagane, gdy opóźnienie powstało na skutek czynników, których nie mógł przewidzieć lub uniknąć.

                Kary umowne obowiązują tylko w przypadku, gdy przewoźnik nie podstawi na czas pojazdu do załadunku. W innych okolicznościach kary te są nieważne i  nie będą brane pod uwagę podczas procesu sądowego. Zleceniodawca musi udowodnić winę przewoźnika.

19 wrz

Punkty karne za przeładowanie?

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy wiele zapytań co do mandatów i punktów karnych, którymi może zostać ukarany kierowca prowadzący pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona.

Taryfikator nie uwzględnia kar finansowych lub punktów karnych dla kierowcy za popełnienie tego wykroczenia. Jednakże mandat kwotowy,  według oficjalnego stanowiska ITD, jest nakładany na podstawie artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, co wywołuje duże kontrowersje.

 Rozporządzenie z dnia 15 września, które weszło w życie dwa dni później, dodało do taryfikatora nowe pole, odnoszące się właśnie do artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, które przewiduje 15 punktów karnych, za: „Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim”.  Ten bardzo ogólny, niesprecyzowany zapis stwarza duże pole do luźnej jego interpretacji przez organy koordynujące między innymi: ITD, Policja.

W celu klaryfikacji, jeden z portali transportowych, wysłał zapytanie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odnośnie tego zapisu w taryfikatorze. Nie uzyskał on  jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Odesłano go jedynie do MSWiA w celu uzyskania takowej informacji . Wynika z tego, że nikt, do tej pory, nie jest w stanie stwierdzić ,czy to wykroczenie będzie podstawą do nałożenia zarówno kary finansowej jak i kary w postaci punktów karnych w oparciu o art. 97 KW.

16 wrz

Od jutra podwójne mandaty dla kierowców.

Przypominamy, że 17 września wchodzi w życie drugi etap regulacji znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmianie ulegną ilości punktów karnych, które maksymalnie może otrzymać kierowca za jedno wykroczenie, w życie wejdzie też zasada recydywy czyli podwójnego mandatu za popełnienie tego samego wykroczenia.

                Zasada recydywy obejmie m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub osobie niepełnosprawnej, złamanie zakazu wyprzedzania tuż przed lub na przejściu dla pieszych, jazdę pod wpływem alkoholu, wjazd na torowisko na czerwonym świetle lub po opuszczeniu zapór oraz przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h. Dotyczy ona złamania przepisów, z tej samej grupy, w okresie dwóch lat od poprzedniego wykroczenia. W takim przypadku stawka mandatu będzie podwójna.

                Od jutra kierowca będzie mógł otrzymać także nawet 15 punktów karnych za jedno wykroczenie np. przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu czy też nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.  Ulegnie też zmianie zasada redukcji punktów karnych. Będą one likwidowane po dwóch latach od dnia uiszczenia opłaty za mandat, a nie jak dotychczas po roku od otrzymania go. Nie będzie też możliwości odbycia dobrowolnego szkolenia redukującego  do 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

13 wrz

Odzyskaj swoje pieniądze z viaTOLL.

Przypominamy, że 30 września mija termin składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia pokładowe viaBOX (OBU), a także środki z umów zawartych w wygaszonym systemie viaTOLL.

Jak czytamy na stronie e-TOLL, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda należy :

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciem OBU z widocznym kodem kreskowym na adres kontakt@etoll.gov.pl

lub

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy,

– złożyć dyspozycję zwrotu salda/kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce „Komunikaty” i dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.

W celu przeksięgowania środków z konta viaTOLL na istniejące konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL trzeba przesłać podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL na adres kontakt@etoll.gov.pl i dołączyć zdjęcie OBU z widocznym kodem kreskowym lub złożyć dyspozycję zwrotu środków bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL wraz z dołączonym formularzem przeksięgowania.

Według danych KAS w ostatnim roku działania systemu viaTOLL, zarejestrowanych lub zawieszonych, było ponad 1,5 miliona kont. Daje to sumę około 200 mln złotych zwrotu dla firm transportowych i kierowców. UWAGA! Po 30 września środki pozostawione na kontach viaTOLL i kaucje za urządzenia, przekazane zostaną do Krajowego Funduszu Drogowego.

19 lip

Zmiany wysokości diet w delegacjach krajowych

Przypominamy, iż 18.05.2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ten dotyczył zmian, jakie mają nastąpić w stawkach diet, które przysługują pracownikowi będącemu w podróży służbowej.

Do tej pory diety, które przysługiwały pracownikowi wynosiły 30 zł, ryczałt za nocleg wynosił 45 zł a ryczałt za dojazd 6 zł. Od 28 lipca bieżącego roku stawki diet, które nie zmieniano od 01.03.2013 roku, wzrosną o ponad 26%. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że nowe stawki będą wynosić kolejno: dieta 38 zł, ryczałt za nocleg – 57 zł a ryczałt za dojazd 7,60 zł. Jest to niewielka zmiana biorąc pod uwagę, że stawek diet nie zmieniano od ponad 9 lat.

Ponadto zwrot kosztów za nocleg potwierdzony rachunkiem wzrośnie do 760 zł, jednak rachunek za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotność stawki diety.

Podczas ustaleń nowych diet oraz ryczałtów, uwzględniono wzrost cen oraz obecna inflacja. 

24 cze

Karta Kwalifikacji Kierowcy

W oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury, kierowcy zawodowi są zobowiązani do wyrobienia nowego dokumentu, jakim jest Karta Kwalifikacji Kierowcy, który obowiązuje od 6 kwietnia bieżącego roku. Dokument ten jest jednak obowiązkowy wyłącznie dla kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy z wpisanym kodem 95, które jest respektowane w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zostało opublikowane 5.04.2022roku, na podstawie Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 05.01.2011 roku, jednak nie wprowadza on nic nowego dla kierowców, którzy w prawie jazdy posiadają wpis kodu 95, który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, tj. niezbędne kursy oraz badania. Bez tego wpisu konieczny jest nowy dokument, jakim jest karta kwalifikacji kierowcy, która wydawana jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Kwarta kwalifikacji kierowcy jest to dokument, który potwierdza, że kierowca spełnia wymagania niezbędne do tego, aby wykonywał swój zawód w zakresie kategorii C, C+E lub D, w przypadku, gdy umieszczenie takiej informacji w krajowym prawie jazdy nie jest możliwe.

Aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy, do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
  2. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  3. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  4. Stosowne oświadczenia dotyczące ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego
  5. Kolorową fotografię, wykonaną na wprost na jasnym tle o wymiarach 35×45 mm
  6. Kopię prawa jazdy posiadanego przez kierowcę
  7. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 150 zł oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej za wydanie kwarty kwalifikacji kierowcy
  8. Wzór podpisu na wniosku

Ponadto może się okazać, iż konieczne będzie, aby przedstawić poprzednio uzyskane świadectwo kwalifikacji zawodowej bądź poprzednią kartę kwalifikacji kierowcy, która wydana była przez państwo członkowskie UE, Szwajcarię, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bądź stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek może być złożony również w formie elektronicznej.

20 cze

Francja nadal wymaga delegatów

W lutym bieżącego roku wraz z wejściem w życie Pakietu Mobilności weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w międzynarodowym transporcie towarów. Pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych, francuskie służby w dalszym ciągu prowadzą kontrole według starych zasad, w związku z czym nakładają na przewoźników kary grzywny za brak przedstawiciela prawnego na terenie Francji.

Rozporządzenie, które weszło w życie 2 lutego 2022 roku, reguluje kwestie dotyczące delegowania kierowców w krajach Unii Europejskiej. Od firm transportowych wymaga ono m.in. rejestracji międzynarodowych operacji transportowych bądź kabotażowych. Wyjątek od rejestrowania stanowią transporty tranzytowe oraz transporty dwustronne.

Większość państw europejskich uchyliło wcześniej obowiązujące normy prawne, które regulowały tematykę delegowania, po czym zastąpiło je koniecznością rejestracji w systemie IMI, który zarządzany jest przez Komisję Europejską.

Pomimo zmian w prawie europejskim, w niektórych regionach Francji w dalszym ciągu nakładane są kary na przewoźników z Hiszpanii za brak wyznaczonego przedstawiciela prawnego we Francji. W związku z występowaniem licznych przypadków tego typu wśród członków organizacji, Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii, złożyła skargę na Francję do Europejskiego Urzędu Pracy, który zobowiązał się do podjęcia działań we Francji, aby sprzeczne z przepisami europejskimi działania francuskich organów zostały skorygowane.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.