23 maj

Projekt pierwszej od dziewięciu lat podwyżki diety w trakcie delegacji krajowej

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia, który został opublikowany 18.05.2022 roku, przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczasowa stawka diety – 30 zł – za dobę podróży służbowej w kraju ma wzrosnąć o 26%, a więc o 8 zł, z czego 20% czyli 7,60 zł to ryczałt na pokrycie kosztów związanych z dojazdem środkami komunikacji miejscowej, a pozostała kwota ma być wykorzystana na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian w wypłacanym ryczałcie za nocleg, który obecnie wynosi 45 zł, a po zmianach miałby wynosić 57 zł. Jednakże wzrost kosztów noclegu ma być potwierdzony rachunkiem, który za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki, a więc obecnie jest to 600 zł, a po zmianach 760 zł.

Autorzy projektu, aby obliczyć wysokość diety wzięli pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych a latach 2013-2021 oraz prognozowana inflację na rok 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

20 maj

Ważność dokumentów w trakcie trwania epidemii COVID-19

Przypominamy, że zgodnie z Art. 15zzzw ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ważność uprawnień do kierowania pojazdami została wydłużona.

Przedłużona ważność obejmuje dokumenty takie jak:

 • Prawo jazdy, w tym także prawo jazdy zagraniczne
 • Świadectwo kierowcy
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Wpis w prawie jazdy kodu 95, który potwierdza uzyskanie wstępnej kwalifikacji, wstępnej kwalifikacji przyspieszonej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej bądź ukończenia szkolenia okresowego

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono ułatwienia dotyczące badań okresowych dla zawodowych kierowców, mianowicie kierowcy, którzy wykonują przewozy drogowe nie musza przechodzić ani dostarczyć badań lekarskich oraz psychologicznych, jednakże po odwołaniu stanu epidemii kierowcy są zobowiązani do wykonania zaległych badań w terminie nie przekraczającym 60 dni licząc od dnia odwołania stanu epidemii.

W Polsce zniesienie stanu epidemii nastąpiło 16 maja 2022 roku, a więc ostateczny termin upływa 7 lipca 2022 roku.

17 maj

Koniec okresu przejściowego w Danii

Przypominamy, że 2 lutego zaczęły obowiązywać przepisy, które dotyczą delegowania pracowników transportu drogowego, które reguluje Pakiet Mobilności. Duńczycy wprowadzili wówczas tak zwany okres przejściowy, podczas którego służby kontrolujące transport nie egzekwowały przestrzegania nowych przepisów, który dobiegł końca i od dnia 1 maja 2022 roku Duński Urząd Transportu rozpoczął egzekwowanie  nowych zasad delegowania w transporcie.

Pod koniec stycznia Duński Urząd Transportowy przekazał informację, że kontrole dotyczące przestrzegania nowych przepisów mówiących o delegowaniu kierowców do 30 kwietnia 2022 roku, będą mieć tzw. Charakter „orientacyjny”, co oznacza, że do końca kwietnia na kierowców nie nakładano żadnych kar, które wynikałyby z nowych przepisów.

Od 1 maja za niedopełnienie formalności związanych z rejestracja delegowania w systemie IMI, mających związek z wypłatą adekwatnego wynagrodzenia bądź nieposiadaniem odpowiedniej dokumentacji, grozi kara grzywny.

Duński Urząd Transportu jednocześnie przypomina, że kierowcy, który odbywa delegację na terenie Danii przysługuje minimalna duńska stawka godzinowa podczas wykonywania kabotażu bądź części drogowej transportu kombinowanego. Kierowca zobowiązany jest, aby w trakcie kontroli drogowej przedstawić deklarację delegowania oraz dodatkową dokumentację. Czas załadunku oraz rozładunku, a także odpoczynku wraz z innymi dostępnymi pracami, którymi nie jest jazda z towarem w ramach kabotażu bądź drogowej części transportu kombinowanego, nie zalicza się do czasu pracy objętego wynagrodzeniem minimalnym.

13 maj

Dobra reputacja – klasyfikacja naruszeń

Informujemy, że 23 maja 2022 roku, wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze, które mają na celu dostosowanie europejskich regulacji dotyczących dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności.

Dotychczas powodem, aby wszcząć badania dobrej reputacji były przede wszystkim manipulacja tachografem, brak badań technicznych czy  znaczące przeciążenia samochodów. Jednak w ostatnim czasie katalog naruszeń został znacząco poszerzony.

Naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie, określające ich wagę, dzieląc na: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz najpoważniejsze naruszenia (NN). Jednakże poważne naruszenia oraz bardzo poważne naruszenia mogą zostać uznane za poważniejsze jeśli zostaną popełnione kilkukrotnie, tzn. trzykrotnie popełnione poważne naruszenie w ciągu roku na jednym pojeździe daje jedno bardzo poważne wykroczenie, trzykrotne bardzo poważne naruszenie prowadzi do wszczęcia oceny dobrej reputacji. W przypadku, gdy dojdzie do najpoważniejszych naruszeń, postępowanie wszczyna się natychmiast. W tym przypadku wystarczy jedno przewinienie, aby utracić dobrą reputację.

Poważne naruszenia, o które poszerzono katalog naruszeń po wejściu w życie Pakietu Mobilności:

 • Brak symboli państw, których granice przekroczył kierowca w trakcie dziennego czasu pracy
 • Koszty zakwaterowania poza pojazdem, nie są pokrywane przez pracodawcę
 • Brak symboli państw, w których kierowca rozpoczął bądź zakończył dzienny czas pracy
 • Niestosowanie bądź nieprawidłowe stosowanie oznaczeń pociągu czy promu
 • Brak kompletu informacji dotyczących zgłoszenia delegowania
 •  Brak zgłoszenia IMI

Bardzo poważne naruszenia to:

 • Brak wystarczającego czasu odpoczynku za kolejne dwa skrócone tygodniowe okresy wypoczynku
 • Regularny bądź dowolny tygodniowy okres odpoczynku, który trwa ponad 45 godzin, który kierowca wykorzystuje w pojeździe
 • Brak organizacji pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do miejsca zamieszkania bądź centrum operacyjnego pracodawcy
 • Przewozy kabotażowe, które wykonywane są niezgodnie z przepisami ustawodawczymi, administracyjnymi i wykonawczymi, jakie obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim
 • Naruszenie 4-dniowego cooling-off
 • Nieprzedstawienie podczas kontroli drogowej listów CMR, które dotyczą przewozu międzynarodowego a także czynności kabotażowych, kiedy samochód znajdował się na terenie państwa przyjmującego w okresie 4 dni przed przewozem międzynarodowym
 • Złamanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
 • Niezgłoszone delegowanie
 • Nieudostępnienie kierowcy zgłoszenia delegowania bądź kierowca nie jest w stanie przedstawić zgłoszenia
 • Nieudostępnienie dokumentów za pośrednictwem IMI

Najpoważniejszymi naruszeniami są:

 • Dzienny czas prowadzenia samochodu, który wynosi 9 godzin przekroczony o 50% więcej tj. od 13 godzin i 30 minut wzwyż
 • Dzienny czas pracy prowadzenia samochodu, który wynosi 10 godzin przekroczony o 50 % więcej tj. od 15 godzin wzwyż
 • Tygodniowy czas pracy przekroczony o 25% albo więcej, tj. 70 godzin tygodniowo wzwyż
 • Maksymalny całkowity czas prowadzenia samochodu w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach przekroczony o 25% albo więcej, tj. od 112 godzin 30 minut wzwyż
 • Instalowanie oraz korzystanie z niehomologowanego tachografu
 • Posługiwanie się przez kierowcę nie swoja kartą bądź taką, która była wydana w oparciu o sfałszowane dokumenty oraz fałszywe oświadczenia, posiadanie przez kierowcę dwóch lub więcej kart kierowcy
 • Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może sfałszować dane z tachografu bądź jego posiadanie
 • Fałszowanie, likwidowanie, niszczenia bądź ukrywanie danych, które są rejestrowane na wykresówkach bądź wczytywanych z karty kierowcy lub tachografu
 • Przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej
 • Przewóz osób bez ważnej licencji wspólnotowej

Sposób w jaki ustala się ryzyko przedsiębiorstwa, który klasyfikuje przewoźników do adekwatnych przedziałów ryzyka, również zostanie zmieniony. Aby ocenić ogólny stopień ryzyka danego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wszystkie kontrole, które zostały przeprowadzone, w równym stopniu drogowe oraz te wykonane w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem kontroli, podczas których nie wykryto żadnych naruszeń. Czas, uwzględniający naruszenia wynosi dwa lata.

16 sie

Jak sformułować dobry regulamin pracy kierowców?

kierowca

Wewnętrzny regulamin pracy musi być stworzony w przedsiębiorstwach nieobjętych układem zbiorowym, które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Przy mniejszej ilości wystarczy obwieszczenie, w którym znajdą się postanowienia dotyczące porządku wewnętrznego w zakładzie pracy oraz prawa i obowiązki pracowników. Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy kierowców?

Read More
15 cze

Praca w tandemie. Czas pracy załóg dwuosobowych

dwóch kierowców tira

Jazda w podwójnej obsadzie umożliwia lepsze planowanie czasu pracy kierowców, co pozwala szybciej i bezpieczniej realizować transport. Rozładunek i załadunek wykonują dwie osoby. Kierowcy popełniają mniej błędów i szybciej rozwiązują powstałe problemy. Taki tryb pracy to również sposób na to, by przeszkolić niedoświadczonego pracownika. Jak według przepisów rozlicza się czas załóg dwuosobowych?

Read More
16 kw.

DANIA – wysokie kary za brak zgłoszenia kabotażu!

Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, którzy byli niedawno w Danii, że tamtejsza policja w zmorzyła kontrole i tym razem dotyczą one głównie kabotażu.

Z otrzymanych przez nasz informacji wynika, że tylko w pierwszym tygodniu kwietnia duńska policja przeprowadziła blisko 200 kontroli ciężarówek głównie przy trasie E20 i E45. Same działania prowadzone były też w dość specyficzny sposób, otóż funkcjonariusze przyjeżdżali na parkingi o poranku, ustawiali się przy wyjazdach i sprawdzali wszystkie przejeżdżające pojazdy. Kto więc zamierzał opuścić parking, ten musiał okazać dokumenty do kontroli.

Opisaną wyżej akcję zorganizowano z powodu obowiązku, który wprowadzono od 01 stycznia 2021 roku czyli konieczności zgłaszania przewozu kabotażowego dla przewoźników. W związku z tym w Danii obowiązują od 01 kwietnia 2021 roku nowe kary wystawiane za brak zgłoszenia takiego transportu. Trasy tego typu muszą być, jeszcze przed ich rozpoczęciem, każdorazowo rejestrowane na specjalnie do tego stworzonej witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.erst.virk.dk by ułatwić egzekwowanie płac minimalnych dla kierowców, obowiązujących właśnie w kabotażu. Przedsiębiorcy, który takiego zgłoszenia nie dokona, grozi kara w wysokości nawet 10000 Koron co w przeliczeniu wynosi około 6100 złotych.

Podczas wyżej opisanych kontroli, obejmujących około 200 ciężarówek, stwierdzono 11 przypadków kabotażu wykonywanego bez zgłoszenia. Najprawdopodobniej w związku ze stwierdzeniem naruszenia w tych przypadkach nie obejdzie się bez 10-tysięcznej kary.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji o zgłaszaniu kabotażu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura.

14 kw.

Jak firma transportowa może przygotować się do kontroli PIP?

kierowca ciężarówki

Od pewnego czasu branża transportowa jest dokładnie prześwietlana przez Państwową Inspekcję Pracy. Szacuje się, że od 2018 do 2020 roku inspektorzy przeprowadzili ponad 46,6 tys. kontroli. Duża ich część wykazała nieprawidłowości w kwestiach wynagrodzeniowych. Jakby tego było mało, do PIP-u wpłynęło również ok. 74 tys. skarg. Oczywiście wszystkie dotyczyły wyżej wymienionego problemu.

Read More
12 kw.

Jak rozliczać ewidencję czasu pracy kierowców, by zmniejszyć koszty?

kierowca

Wyliczanie ewidencji czasu pracy kierowców wymaga wiedzy z zakresu regulacji prawnych, które często są zmieniane i przez to wprowadzają niemałe komplikacje. Nieścisłości pojawiają się m.in. dlatego, że firmy używają w tym celu aplikacji, w których przez wiele lat nie wdrażają nowych funkcji, nie dokonują aktualizacji i nie weryfikują swojej wiedzy. W ten sposób nieświadomie przyczyniają się do zwiększania kosztów. Są jednak sposoby na to, by je zmniejszyć.

Read More
23 mar

Jakie rozporządzenie przedłuża ważność dokumentów przewoźnikom?

młotek sędziowski

Dokumenty, które są niezbędne do pracy zawodowych kierowców, czyli między innymi licencje, świadectwa, certyfikaty czy zezwolenia mają określoną ważność. Po upływie określonego terminu wymagają one przedłużenia lub wyrobienia nowego dokumentu. Jednak w lutym 2021 zaszła istotna zmiana dotycząca daty ważności wspomnianych dokumentów. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16.02.2021 roku świadectwa kierowcy i licencje wspólnotowe zachowują ważność na kolejnych dziesięć miesięcy. Które dokumenty obejmuje ta zmiana i w jakich przypadkach można z niej skorzystać?

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.